Tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomika. Verslas. Vadyba – 2023“

Konferencijos kalbos/Conference laguages: lietuvių/english

Konferencijos data – 2023 m. balandžio 19 d., Studentų 39A, Vilnius.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

Bus išleistas elektroninis recenzuojamas konferencijos leidinys su ISSN
Išduodami pažymėjimai straipsnių autoriams

Registracija iki 2023 m. balandžio 10 d.

Straipsnius pagal pateiktus reikalavimus (reikalavimai čia) siųsti iki 2023 m. balandžio 10 d. el. paštu smd@ekf.viko.lt

Svarbiausios konferencijos temų kryptys:

 • Ekonomikos ir verslo vadybos mokslų raida, atsižvelgiant į tvarios plėtros principus;
 • Vadybos mokslo inovacijos bei iššūkiai Lietuvoje ir pasaulyje;
 • Lietuvos ir užsienio šalių ekonomikos vystymosi analizė;
 • Matematinių metodų taikymas ekonomikos ir vadybos moksluose;
 • Pokyčiai versle Ukrainos – Rusijos karo sąlygomis: grėsmės ir sprendimai;
 • Verslumo ir kūrybiškumo ugdymas bei skatinimas, remiantis žalios Lietuvos ir žalios Europos vizija;
 • Ekonomikos skaitmenizavimas: galimybės ir trūkumai;
 • Žalieji finansai: žaliųjų finansinių produktų analizė, teorinė ir praktinė;
 • ESG koncepcija;
 • Tvarioji atskaitomybė;
 • Įvairių ūkio sektorių žaliojo vystymosi problematika;
 • Viešųjų finansų tvarumas (fiskalinis tvarumas);
 • Valstybės biudžeto analizės metodai;
 • Žalioji apskaita ir atskaitomybė;
 • Tvarus finansinis raštingumas.

Mokslinis komitetas:

Pirmininkas: dr. Giedrė Lapinskienė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto docentė.

Nariai:

 • prof. dr. Inna Khovrak, ekonomikos mokslų daktarė, Ukrainos valstybinio mokesčių universiteto Socialinės filosofijos ir vadybos katedros profesorė;
 • dr. Erstida Ulvidienė, Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto docentė;
 • dr. Dainora Gedvilaitė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto docentė;
 • dr. Agnė Šimelytė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto docentė;
 • dr. Irena Danilevičienė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto docentė.

Informacija teikiama el. paštu smd@ekf.viko.lt

International Scientific-Practical Students‘ Conference „Economics. Business. Management – 2023“

 

Conference date – 19 April 2023, which will be organized LIVE (Studentų 39A, Vilnius) and ONLINE (Microsoft Teams).

CONFERENCE PROGRAMME

Peer-reviewed conference e-publication will be published with the ISNN number.
Certificates will be issued to the authors of the articles

Registration till 10 April 2023

Please, send your articles according to the requirements (requirements for papers) to this address: smd@ekf.viko.lt

Deadline for submitting the articles – April 10, 2023

Conference topics:

 • Development of Economics and Business Management Science, according to the principles of sustainable development;
 • Innovations and challenges in management science in Lithuania and worldwide;
 • Analysis of economic development in Lithuania and abroad;
 • Application of mathematical methods in economics and management sciences;
 • Business change in the context of the Ukraine-Russia war: threats and solutions;
 • Educating and promoting entrepreneurship and creativity based on the green vision of Lithuania and Europe;
 • Economy digitalization: opportunities and disadvantages;
 • Green finance: theoretical and practical analysis of green financial products;
 • The ESG concept;
 • Sustainable accountability;
 • Green development issues in different economic sectors;
 • Sustainability of public finances (fiscal sustainability);
 • Methods of analyzing the public budget;
 • Green accounting and accountability;
 • Sustainable financial literacy.

Scientific Committee:

Chair: dr. Giedrė Lapinskienė, Associate Professor, Vilnius kolegija / Higher Education Institution.

Members:

 • prof. dr. Inna Khovrak, Professor, Doctor of economic science, Professor of the department of social philosophy and management State Tax University, Ukraine;
 • dr. Erstida Ulvidienė, Associate Professor, Vilnius University Faculty of Economics and Business Administration;
 • dr. Dainora Gedvilaitė, Associate Professor, Vilnius kolegija / Higher Education Institution;
 • dr. Agnė Šimelytė, Associate Professor, Vilnius kolegija / Higher Education Institution;
 • dr. Irena Danilevičienė, Associate Professor, Vilnius kolegija / Higher Education Institution.

If you have any questions, please contact us at: smd@ekf.viko.lt