Apie fakultetą

Studentų g. 39A, LT – 08106 Vilnius,
tel. + 370 600 43 919,
el.p. administracija@ekf.viko.lt

Ekonomikos fakultetas – vienas iš 7 fakultetų kolegijoje, sukaupęs didžiulią patirtį, turintis senas tradicijas bei rengiantis darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus. Fakultetas savo veikloje vadovaujasi LR mokslo ir studijų įstatymu, Kolegijos statutu, Kolegijos studijų tvarka, Kolegijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, fakulteto nuostatais bei kitais norminiais aktais. Ekonomikos fakultetas atsakingas už giminingų studijų krypčių grupių vykdomų studijų, taikomųjų mokslinių tyrimų organizavimą, akademinės veiklos kokybės užtikrinimą, fakulteto veiklos planavimą. Ekonomikos fakultete studijuoja apie 978 studentai.

Vizija visuomenėje pripažintas, modernus, dinamiškas, atviras idėjoms, inovacijoms ir žmogiškajam kapitalui, šalies ir užsienio studentams teikiantis socialinių mokslų srities aukščiausios kokybės profesijos studijas bei konkuruojantis dėl geriausių dėstytojų ir studentų fakultetas.

Fakulteto misija – rengti į praktinę veiklą orientuotus aukštąjį koleginį išsilavinimą turinčius finansų, apskaitos bei ekonomikos studijų krypčių kompetentingus, žinioms imlius, turinčius tvirtus vertybinius įsitikinimus bei galinčius konkuruoti darbo rinkoje specialistus, visavertes humaniškas asmenybes, ugdyti inovatyvią, pilietišką, konkurencingą bendruomenę, gebančią integruotis į Lietuvos, Europos ir pasaulio rinką, aktyviai bendradarbiauti su verslo pasaulio atstovais, sudaryti sąlygas tęstiniam mokymuisi, talkinti ūkio subjektams organizuojant asmenų profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir perkvalifikavimą, plėtoti konsultacinę veiklą, atlikti regiono plėtrai reikalingus taikomuosius tyrimus ir mokslo plėtros darbus.

Esama fakulteto materialinė, intelektualinė ir finansinė padėtis sudaro prielaidas sėkmingai įgyvendinti numatytus uždavinius. Fakultetas stengiasi užtikrinti Europos standartus atitinkantį studijų procesą, atsižvelgdamas į ūkio ir rinkos pokyčius bei poreikius, nuolat pertvarko studijų programas, jas tobulina, tikslina, kelia dėstytojų kvalifikaciją, plėtoja leidybinį darbą, sistemingai vysto bei plėtoja taikomąją mokslinę veiklą, modernizuoja fakulteto kompiuterių tinklą, atnaujina programinę įrangą, tobulina informacijos paslaugų teikimą bibliotekoje, kryptingai plėtoja tarptautinius ryšius, rengia ir dalyvauja projektuose, gerina darbo ir studijų sąlygas.

Siūlomos studijos
Fakultete vykdomos aukštosios koleginės verslo ekonomikos (ekonomikos studijų kryptis), bankininkystės, investicijų ir draudimo, finansų (finansų studijų kryptis), buhalterinės apskaitos (apskaitos studijų krytis) studijos bei konsultacinė veikla. Studijos orientuotos į praktinę veiklą, atsižvelgiant į inovacijas ir darbo rinkos poreikius, tikslu parengti kvalifikuotus specialistus, atitinkančius naujausių technologijų ir mokslo lygį, sugebančius dirbti sparčių technologinių pokyčių sąlygomis, būti pasirengusiais integruotis į Lietuvos ir tarptautinę bendruomenę.
Siūlomos 5 studijų programos: Verslo ekonomika, Buhalterinė apskaita, Bankininkystė, Finansai, Investicijos ir draudimas.
Koleginių studijų programų apimtis – 180 kreditų.
Baigus studijas, absolventams suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis.
Studijų trukmė: nuolatinės studijos – 3 metai, nuolatinės sesijinės – 3 metai.
Nuolatinės studijos vyksta darbo dienomis.
Nuolatinės sesijinės studijos – tai modernus ištęstinių studijų analogas, kai akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis pagal sesijinį tvarkaraštį. Paskaitos ir konsultacijos derinamos su e-mokymosi elementais, naudojant virtualias mokymosi aplinkas. Galima studijuoti ir nuotoliniu būdu.

Kodėl verta rinktis studijas Ekonomikos fakultete?
Vykdomos studijų programos populiarios tarp stojančiųjų: geras fakulteto įvaizdis visuomenėje, paklausios studijų programos, puikūs darbdavių atsiliepimai apie absolventus, geros įsidarbinimo perspektyvos, aukšta dėstytojų kvalifikacija.
Fakultete daug dėmesio skiriama studijų kokybei. Studijų programos įvertintos užsienio ekspertų. Nuolat tobulinamos atsižvelgiant į besikeičiančius rinkos reikalavimus, socialinių partnerių rekomendacijas, bendradarbiavimo su šalies bei užsienio mokymo institucijomis patirtį.

Kaip organizuojamos studijos?
Fakulteto studentams užtikrintos geros studijų sąlygos: moderni studijų bazė, jaukios, šiuolaikiškai įrengtos auditorijos, prieiga prie interneto ir intraneto, nuolat modernizuojamas kompiuterių tinklas, plėtojama metodinė studijų bazė, mokymo medžiaga talpinama virtualaus mokymo aplinkoje Moodle. Vykdomas leidybinis darbas, sukaupta turtinga biblioteka. Skaityklos darbo vietos kompiuterizuotos, nuolat atnaujinamos kompiuterinės programos.
Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atliekamos realiose verslo įmonėse, organizacijose, bankuose, draudimo, finansų bei kitose įstaigose bei Imitacinėse bendrovėse (IB) „VIKO BANKAS“ ir „VIKO DRAUDA“. Fakultete organizuojama „Karjeros diena“, seminarai ir susitikimai su darbdaviais, jų metu studentai turi galimybę betarpiškai bendrauti su įmonių atstovais, tartis dėl darbo ar praktikos atlikimo vietų.

Perspektyvios karjeros galimybės
Kolegijos absolventai yra paklausūs darbo rinkoje. 95-99 % jų sėkmingai įsidarbina, randa darbą pagal įgytą profesiją ir turi galimybę siekti karjeros. Nemaža dalis absolventų tęsia studijas universitetuose.
Fakultetas glaudžiai bendradarbiauja su valstybinėmis ir verslo įmonėmis, socialiniais partneriais, darbdaviais, asociacijomis, su aukštosiomis mokyklomis: Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetu, Mykolo Romerio universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, kitomis švietimo įstaigomis. Sudaromos bendradarbiavimo ir paramos sutartys su socialiniais partneriais, darbdaviais.

Aktyvus studentiškas gyvenimas
Sudarytos sąlygos saviraiškai: turintys meninių, sportinių pomėgių gali tęsti pamėgtą veiklą. Kolegiją garsina šokių ansamblis „Voruta“, merginų choras „Vaidilutės“, folkloro ansamblis „Želmuo“. Veikia Kūno kultūros ir sporto centras (krepšinio, tinklinio, futbolo rinktinės, stalo tenisas, lengvoji atletika, kt.). Studentai dalyvauja konkursuose, konferencijose, Studentų atstovybės, Finansininkų ar Jaunojo ekonomisto klubų veikloje, studentų mokslinėje draugijoje (SMD).
Visi pageidaujantys studentai apgyvendinami bendrabutyje. Kolegijos bendrabučiai renovuoti, juose įrengtos interneto prieigos.

Studijos ir praktika užsienyje, tarptautinis bendradarbiavimas
Pagal tarptautines studentų mainų programas studentai gali išvykti į užsienio aukštąsias mokyklas tęsti studijas bei atlikti praktiką, įgyti tarptautinės darbo patirties, susipažinti su šalies kultūra. Pagal Erasmus + programą fakulteto studentai nuo antro studijų kurso gali studijuoti (vieną semestrą) pasirinktoje Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Graikijos, Ispanijos, Kipro, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Portugalijos, Olandijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vengrijos aukštosiose mokyklose.
Fakultete laukiami ir užsienio studentai. Jie gali studijuoti atskirus modulius anglų kalba arba rinktis studijų programas anglų kalba (Bankininkystė, Verslo ekonomika).
Artimai su užsienio aukštosiomis mokyklomis bandradarbiauja ir katedrų dėstytojai: vykstama skaityti paskaitų, tobulinti kvalifikaciją, dalyvauti mokslinėse konferencijose, vykdomi mokslo taikomieji tyrimai.

Jei logiškai mąstai, esi iniciatyvus, drąsiai rinkis studijas Ekonomikos fakultete!
Ekonomika – jėga: ateik ir atrask!