Apie fakultetą

fakultetas2 vasara

Naugarduko g. 5, LT- 03231 Vilnius,
tel./faksas (8 5) 219 1680
el. paštas: administracija@ekf.viko.lt


Ekonomikos fakultetas – vienas iš 7 fakultetų kolegijoje, sukaupęs didžiulią patirtį, turintis senas tradicijas bei rengiantis darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus. Fakultetas savo veikloje vadovaujasi LR mokslo ir studijų įstatymu, Kolegijos statutu, Kolegijos studijų tvarka, Kolegijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, fakulteto nuostatais bei kitais norminiais aktais.

Vizija visuomenėje pripažintas, modernus, dinamiškas, atviras idėjoms, inovacijoms ir žmogiškajam kapitalui, šalies ir užsienio studentams teikiantis socialinių mokslų srities aukščiausios kokybės profesijos studijas bei konkuruojantis dėl geriausių dėstytojų ir studentų fakultetas.

Fakulteto misija – rengti į praktinę veiklą orientuotus aukštąjį koleginį išsilavinimą turinčius finansų, apskaitos bei ekonomikos studijų krypčių kompetentingus, žinioms imlius, turinčius tvirtus vertybinius įsitikinimus bei galinčius konkuruoti darbo rinkoje specialistus, visavertes humaniškas asmenybes, ugdyti inovatyvią, pilietišką, konkurencingą bendruomenę, gebančią integruotis į Lietuvos, Europos ir pasaulio rinką, aktyviai bendradarbiauti su verslo pasaulio atstovais, sudaryti sąlygas tęstiniam mokymuisi, talkinti ūkio subjektams organizuojant asmenų profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir perkvalifikavimą, plėtoti konsultacinę veiklą, atlikti regiono plėtrai reikalingus taikomuosius tyrimus ir mokslo plėtros darbus.

Esama fakulteto materialinė, intelektualinė ir finansinė padėtis sudaro prielaidas sėkmingai įgyvendinti numatytus uždavinius. Fakultetas stengiasi užtikrinti Europos standartus atitinkantį studijų procesą, atsižvelgdamas į ūkio ir rinkos pokyčius bei poreikius, nuolat pertvarko studijų programas, jas tobulina, tikslina, kelia dėstytojų kvalifikaciją, plėtoja leidybinį darbą, sistemingai vysto bei plėtoja taikomąją mokslinę veiklą, modernizuoja fakulteto kompiuterių tinklą, atnaujina programinę įrangą, tobulina informacijos paslaugų teikimą bibliotekoje, kryptingai plėtoja tarptautinius ryšius, rengia ir dalyvauja projektuose, gerina darbo ir studijų sąlygas.

Jei logiškai mąstai, esi iniciatyvus, drąsiai rinkis studijas Ekonomikos fakultete!
Ekonomika – jėga: ateik ir atrask!