Apie fakultetą

Studentų g. 39A, LT-08106 Vilnius
Mob. + 370 600 43 919
el. p. administracija@ekf.viko.lt

Ekonomikos fakultetas – vienas iš 7 fakultetų Vilniaus kolegijoje, sukaupęs didžiulę patirtį, turintis senas tradicijas bei rengiantis darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus. Fakultetas savo veikloje vadovaujasi LR mokslo ir studijų įstatymu, Kolegijos statutu, Kolegijos studijų tvarka, Kolegijos darbo tvarkos taisyklėmis, fakulteto nuostatais bei kitais norminiais teisės aktais.

Vizija – ekonomikos, apskaitos ir finansų koleginių studijų ir taikomojo mokslo lyderis.

Fakulteto misija – skleisti ekonomikos, apskaitos ir finansų žinias; rengti į praktinę veiklą orientuotus aukštąjį koleginį išsilavinimą turinčius profesionalus, vienijant praktikus; diegti europinio aukštojo mokslo inovacijas; plėtoti tarptautiškumą; tvariai lyderiauti Vilniaus regione.
Esama fakulteto materialinė, intelektualinė ir finansinė padėtis sudaro prielaidas sėkmingai įgyvendinti numatytus uždavinius. Fakultetas stengiasi užtikrinti Europos standartus atitinkantį studijų procesą, atsižvelgdamas į ūkio ir rinkos pokyčius bei poreikius, pertvarko studijų programas, jas tobulina, tikslina, kelia dėstytojų kvalifikaciją, plėtoja leidybinį darbą, sistemingai vysto bei plėtoja taikomąją mokslinę veiklą, modernizuoja fakulteto materialinę bazę, atnaujina programinę įrangą, kryptingai plėtoja tarptautinius ryšius, rengia ir dalyvauja projektuose, biblioteką aprūpina informacijos ištekliais bei elektroninėmis duomenų bazėmis, gerina darbo ir studijų sąlygas.

Siūlomos studijos
Fakultete vykdomos aukštosios koleginės verslo ekonomikos (ekonomikos studijų kryptis), bankininkystės, investicijų ir draudimo, finansų (finansų studijų kryptis), apskaitos (apskaitos studijų krytis) studijos bei konsultacinė veikla. Studijos orientuotos į praktinę veiklą, atsižvelgiant į inovacijas ir darbo rinkos poreikius, tikslu parengti kvalifikuotus specialistus, atitinkančius naujausių technologijų ir mokslo lygį, sugebančius dirbti sparčių technologinių pokyčių sąlygomis, būti pasirengusiais integruotis į Lietuvos ir tarptautinę bendruomenę.
Siūlomos 5 studijų programos: Verslo ekonomika, Apskaita, Bankininkystė, Finansai, Investicijos ir draudimas.
Koleginių studijų programų apimtis – 180 kreditų.
Baigus studijas, absolventams suteikiamas profesinio bakalauro diplomas.
Studijų trukmė: nuolatinės studijos – 3 metai, nuolatinės sesijinės – 3 metai.
Nuolatinės studijos vyksta darbo dienomis.
Nuolatinės sesijinės studijos – studijos, kai akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis pagal sesijinį tvarkaraštį. Paskaitos ir konsultacijos derinamos su e-mokymosi elementais, naudojant virtualias mokymosi aplinkas. Galima studijuoti ir nuotoliniu būdu.

Kodėl verta rinktis studijas Ekonomikos fakultete?
Vykdomos studijų programos populiarios: geras fakulteto įvaizdis visuomenėje, paklausios studijų programos, puikūs darbdavių atsiliepimai apie absolventus, geros įsidarbinimo perspektyvos, aukšta dėstytojų kvalifikacija.
Fakultete daug dėmesio skiriama studijų kokybei. Studijų programos tobulinamos atsižvelgiant į besikeičiančius rinkos reikalavimus, socialinių partnerių rekomendacijas, bendradarbiavimo su šalies bei užsienio mokymo institucijomis patirtį.

Kaip organizuojamos studijos?
Fakulteto studentams užtikrintos geros studijų sąlygos: moderni studijų bazė, jaukios, šiuolaikiškai įrengtos auditorijos, prieiga prie interneto ir intraneto, nuolat modernizuojamas kompiuterių tinklas, plėtojama metodinė studijų bazė, mokymo medžiaga talpinama virtualaus mokymo aplinkoje Moodle. Vykdomas leidybinis darbas, sukaupta turtinga biblioteka. Skaityklos darbo vietos kompiuterizuotos, nuolat atnaujinamos kompiuterinės programos.
Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atliekamos realiose verslo įmonėse, organizacijose, bankuose, draudimo, finansų ir kitose įstaigose bei Imitacinėse bendrovėse (IB) „VIKO BANKAS“ ir „VIKO DRAUDA“. Fakultete organizuojama karjeros diena, seminarai ir susitikimai su darbdaviais, jų metu studentai turi galimybę betarpiškai bendrauti su įmonių atstovais, tartis dėl darbo ar praktikos atlikimo vietų.

Perspektyvios karjeros galimybės
Kolegijos absolventai yra paklausūs darbo rinkoje. 95-99 % jų sėkmingai įsidarbina, randa darbą pagal įgytą profesiją ir turi galimybę siekti karjeros. Nemaža dalis absolventų tęsia studijas universitetuose.
Fakultetas glaudžiai bendradarbiauja su valstybinėmis ir verslo įmonėmis, socialiniais partneriais, darbdaviais, asociacijomis, su aukštosiomis mokyklomis ir kitomis švietimo įstaigomis. Sudaromos bendradarbiavimo ir paramos sutartys su socialiniais partneriais, darbdaviais.

Aktyvus studentiškas gyvenimas
Sudarytos sąlygos saviraiškai: turintys meninių, sportinių pomėgių gali tęsti pamėgtą veiklą. Kolegiją garsina šokių ansamblis „Voruta“, merginų choras „Vaidilutės“, folkloro ansamblis „Želmuo“. Veikia Kūno kultūros ir sporto centras (krepšinio, tinklinio, futbolo rinktinės, stalo tenisas, lengvoji atletika, kt.). Studentai dalyvauja konkursuose, konferencijose, Studentų atstovybės, Finansininkų ar Jaunojo ekonomisto klubų veikloje, studentų mokslinėje draugijoje (SMD).
Pageidaujantys studentai apgyvendinami bendrabutyje.

Studijos ir praktika užsienyje, tarptautinis bendradarbiavimas
Pagal tarptautines studentų mainų programas studentai gali išvykti į užsienio aukštąsias mokyklas tęsti studijas bei atlikti praktiką, įgyti tarptautinės darbo patirties, susipažinti su šalies kultūra. Pagal Erasmus + programą fakulteto studentai nuo antro studijų kurso gali studijuoti (vieną semestrą) pasirinktoje Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Graikijos, Ispanijos, Kipro, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Portugalijos, Olandijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vengrijos aukštosiose mokyklose.
Fakultete laukiami ir užsienio studentai. Jie gali studijuoti atskirus modulius anglų kalba arba rinktis studijų programas anglų kalba (Bankininkystė, Verslo ekonomika).
Artimai su užsienio aukštosiomis mokyklomis bendradarbiauja ir katedrų dėstytojai: vykstama skaityti paskaitų, tobulinti kvalifikaciją, dalyvauti mokslinėse konferencijose, vykdomi mokslo taikomieji tyrimai.

Jei logiškai mąstai, esi iniciatyvus, drąsiai rinkis studijas Ekonomikos fakultete!
Ekonomika – jėga: ateik ir atrask!