Projektai

Erasmus+ strateginių partnerysčių partnerinis projektas „Economics of Sustainability“.
Projekto koordinatorius – Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetas.
Projekto tikslas – stiprinti studentų supratimą tvarumo klausimais išryškinant pagrindines tvarumo problemas, kurios vaidina svarbų vaidmenį šiandieninėje visuomenėje ir kurių sprendimas prisidės prie jų ateities ir tvaraus šalies vystymosi.
Projekto uždaviniai: įtraukti naują studijų dalyką į partnerių studijų programas; parengti metodinę priemonę, skirtą studentams ir dėstytojams; sukurti studijų dalykui skirtą žaidimų platformą.
Rezultatai – sukurta metodinė priemonė skirta studentams ir dėstytojams; pristatyti projekto dalyvių atlikti tyrimai tarptautinėje konferencijoje (bendros publikacijos).
Projekto biudžeto suma – 223 700,00 Eur. VIKO biudžetas – 28 650,00 Eur.
Projekto vykdymo laikotarpis – 2019 m. gruodžio 1 d.–2022 m. rugpjūčio 31 d.

Jaunimo reikalų departamento Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo programa.
Projektas „Socialinio verslas jungiantis žmones spręsti socialines problemas“.
Projekto koordinatorius – Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetas.
Projekto tikslas – Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto studentai ir Lenkijos studentai, dalyvaudami jaunimo mainuose tarp Lietuvos ir Lenkijos aukštųjų mokyklų, geriau įsigilins į socialinio verslumo specifiką, įsitrauks į žinių mainus.
Projekto veiklos: vykdant projektines veiklas, 2020 m. gegužės 19–23 d. (5 d. d.) Lietuvos ir Lenkijos studentų mokymai Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete – 12 žmonių grupė išklausė 10 paskaitų ciklą tema „Socialiniai verslo modeliai“. Projekto metu Lietuvos ir Lenkijos studentai drauge kūrė socialinio verslumo idėjas ir generavo jų taikymo galimybes praktikoje.
Projekto biudžeto suma – 2841,60 Eur.
Projekto vykdymo laikotarpis – 2020 m. birželio 12 d.–2020 m. spalio 31 d.

Jaunimo reikalų departamento Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos programa.
Projektas „Jaunimo kūrybiškumo ugdymas ir socialinių problemų sprendimas Lietuvoje ir Ukrainoje“.
Projekto koordinatorius – Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetas.
Projekto tikslas – Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto ir Ukrainos studentai, dalyvaudami jaunimo mainuose tarp Lietuvos ir Ukrainos aukštųjų mokyklų, įsitrauks į žinių mainus ir ugdys verslumo ir kūrybiškumo kompetencijas.
Projekto veiklos: vykdant šią projektinę veiklą, 2020 m. gruodžio 7–11 d. (5 d. d.) Lietuvos ir Ukrainos studentų nuotoliniai mokymai MS Teams platformoje. Suformuota 12 žmonių grupė išklausė 10 paskaitų ciklą tema „Jaunimo kūrybiškumo ugdymas ir socialinių problemų sprendimas Lietuvoje ir Ukrainoje“. Projekto metu Lietuvos ir Ukrainos studentai drauge generavo idėjas socialinėms problemoms spręsti ir jų taikymo galimybes praktikoje.
Projekto biudžeto suma – 4865,00 Eur.
Projekto vykdymo laikotarpis – 2020 m. spalio 1 d.–2020 gruodžio 31 d.

Erasmus + Aukštojo mokslo strateginių partnerysčių projektas „Development of a Virtual Learning Space as a Tool for Developing Students’ Critical Thinking, Communication, Collaboration and Creativity Skills in the Context of COVID‘19“ (VILESA).
Projekto koordinatorius – Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetas.
Projekto tikslas – supažindinti studentus su naujomis inovatyviomis mokymosi erdvėmis (virtualios realybės kambariais) ir spręsti šiuolaikinių mokymo(si) metodų taikymo socialiniuose moksluose problemas, skaitmeninant studijų turinį.
Projekto biudžeto suma – 112 550,00 Eur. VIKO biudžetas – 43 372,00 Eur.
Projekto vykdymo laikotarpis – 2021 m. gruodžio 1 d.–2024 m. gegužės 31 d.

Erasmus+ Aukštojo mokslo strateginių partnerysčių partnerinis projektas „Youth, Believe in You and Become an Entrepreneur“ (YOU-CAN-BE).
Projekto koordinatorius: Fondation Apprentis d’Auteuil, Prancūzija. Projektą Vilniaus kolegijoje koordinuos Simulith centras. Ekonomikos fakultetas – partneris.
Projekto tikslas – skatinti verslumą, didinant informacijos pasiekiamumą, siekiant informuoti jaunimą apie verslumą, ugdyti iniciatyvą, atsakomybės jausmą, gebėjimą diegti naujoves ir lyderystę.
Projekto biudžeto suma – 240 960,00 Eur. VIKO biudžetas – 40 422,00 Eur.
Projekto vykdymo laikotarpis – 2021 m. gruodžio 1 d.–2024 m. lapkričio 1 d.

Erasmus+ Aukštojo mokslo strateginių partnerysčių projektas „Digital Readiness and Capacity Building of Humanities Professors in Universities Through Partnership with Digital Technologies Companies“ (DigitUni).
Projekto koordinatorius – Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetas.
Projekto tikslas – stiprinti humanitarinių mokslų dėstytojų gebėjimus teikti kokybišką, įtraukų, skaitmeninį išsilavinimą, tobulinant jų skaitmenines kompetencijas ir stiprinant bendradarbiavimą su skaitmeninių technologijų įmonėmis – ekspertais.
Projekto biudžeto suma – 266 766,00 Eur. VIKO biudžetas – 50 305,00 Eur.
Projekto vykdymo laikotarpis – 2022 m. sausio 1 d.–2023 m. gruodžio 31.

Erasmus+ Aukštojo mokslo strateginių partnerysčių projektas „Educational Empowerment and Social Inclusion of students with disabilities through Digital Solutions and Assistive Technologies“ (EESI-DIGI).
Projekto Nr. 2021-1-EL01-KA220-HED-000027605.
Koordinatorius: University of Patras (GR).
Projekto tikslas: Sudaryti sąlygas neįgaliems studentams baigti studijas ir ypač įgyti skaitmeninių įgūdžių, suteikiant kvalifikaciją, padėsiančią įveikti esamas įgūdžių spragas, atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos pasekmes.
Projekto biudžeto suma – 261 521,00 Eur. VIKO biudžetas – 36 481,00 Eur.
Projekto vykdymo laikotarpis – 2022 m. vasario 1 d.–2024 m. sausio 31 d.

Erasmus+ Aukštojo mokslo strateginių partnerysčių projektas „Sustainable quality management -to foster future-proof job skills of HEI learners“ (PEN-QM).
Projekto Nr. 2022-1-LT01-KA220-HED-000087134.
Projekto koordinatorius – Vilniaus kolegijos Simulith. Ekonomikos fakultetas – partneris.
Projekto tikslas: Sukurti tvarius kokybės valdymo mechanizmus imitacinėje bendrovėje ir skatinti aukštųjų mokyklų studentų ateities darbo įgūdžių integraciją.
Projekto biudžeto suma – 250 000,00 Eur.
Projekto vykdymo laikotarpis – 2022 m. gruodžio 1 d.–2024 m. gruodžio 31 d.

Jaunimo reikalų departamento Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo programa.
Projektas: „Pasidalinimas geraisiais socialinio verslumo pavyzdžiais“.
Projekto koordinatorius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas.
Projekto tikslas: Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto studentai ir Lenkijos Krokuvos Ekonomikos universiteto studentai, dalyvaudami jaunimo mainuose tarp Lietuvos ir Lenkijos aukštųjų mokyklų, įsitrauks į žinių mainus ir ugdys verslumo kompetencijas.
Projektas patvirtintas: 2019 m. balandžio 3 d.
Projekto laikotarpis: 2019 m. gegužės 9 d. – 2019 m. spalio 31 d.
Projekto biudžetas: 4819 eurai
Projekto veiklos: 2019 m. gegužės 27-31 dienomis vyko 5 d. d. Lietuvos ir Lenkijos studentų mokymai Krokuvos Ekonomikos universitete. Buvo suformuota 12 žmonių grupė, kuri išklausė 10 paskaitų ciklą tema – „Komunikacija versle“.
2019 m. birželio 25 d. organizuotas viešinimo renginys Ekonomikos fakultete.
Planuojama tęsti veiklas ir 2020 m. sausio 15 d. teikti paraišką konkursui, pasikviečiant Lenkijos Krokuvos Ekonomikos universiteto studentus. Projekto metu Lietuvos ir Lenkijos studentai drauge kurtų socialinio verslumo idėjas ir jas bandytų taikyti praktikoje.

Nordplus programos Nordplus Horizontal paprogramės projektas „Ent+“.
Projekto koordinatorius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas.
Projekto tikslas: sukurti tarptautinį tarpsektorinį antreprenerystės tinklą tarp Lietuvos, Suomijos ir Norvegijos universitetų.
Projekto biudžetas: 49 050 eurai.
Projekto laikotarpis: 2018 m. rugsėjo 1 – 2021 m. rugpjūčio 31 d.
Projektas patvirtintas: 2018 m. balandžio 26 d.
2018 m. spalio 2-4 dienomis vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas Lietuvoje, Vilniuje. Antrasis susitikimas – 2018 gruodžio 1-4 dienomis, Helsinkyje, Suomijoje.
Trečiasis – 2019 m. balandžio 1-4 dienomis, Haugesunde, Norvegijoje.
2020 ir 2021 m. m. vyks 3 Lietuvos studentų praktikos Suomijoje ir Norvegijoje.

Švietimo mainų ir paramos fondo (ŠMPF) programa dėl paramos kviestiniams dėstytojams iš užsienio.
Projekto koordinatorius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas.
Projekto tikslas: projekto metu studentai pagilino žinias vartotojų elgsenos tematika.
Projekto laikotarpis: 2017 m. spalio 16-27 dienos.
Projekto veiklos: Dr. Jaroslaw Swida iš Lenkijos Krokuvos Ekonomikos universiteto, išdėstė 10 d. d. paskaitų ciklą Vartotojų elgsenos tema. Iš viso – 20 kontaktinių darbo valandų.
Projekto biudžetas: 3258 eurai.

Projektas, pagal ŠMM Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą.
Projekto tema: Šiuolaikinio pedagogo kompetencijų plėtra.
Projekto koordinatorius: Vilniaus kolegija, Pedagogikos ir Ekonomikos fakultetai.
Projekto veiklos: Ekonomikos fakultetas pristatė paskaitą, skirta pedagogų verslumo ugdymui (dėstytoja Dalia Prūsaitienė).
Projekto biudžetas: 8000 eurų.
Projektas teiktas: 2017 m. rugpjūčio 24 d.
Finansavimo skyrimas tvirtinamas LR švietimo ir mokslo ministerijos.
Už programos koordinavimą atsakinga institucija – Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.