Finansų katedra

Katedra įsikūrusi Ekonomikos fakultete adresu Studentų g. 39A, 524 kab., LT-08106, Vilnius
tel.: + 370 640 37 268, el. p. finansai@ekf.viko.lt

Katedros vedėja
doc. dr. Dainora GEDVILAITĖ
el. p. d.gedvilaite@ekf.viko.lt
Administratorė
Milda BALANDINIENĖ
el. p. m.balandiniene@ekf.viko.lt

Finansų katedra įkurta 2007 m. rugsėjo 1 d., reorganizavus Finansų ir draudimo katedrą.
Katedra kuruoja Finansų krypties studijų programą Finansai (akredituota tarptautinių ekspertų iki 2019 m. birželio 30 d.). Pagal šią studijų programą rengiami specialistai darbui viešųjų finansų valdymo institucijose finansininkais (rajonų, miestų savivaldybėse), biudžetinėse įstaigose, ministerijose, mokesčių inspekcijose, socialinio ir sveikatos draudimo įstaigose, įmonėse, ūkinėse organizacijose.

Finansų katedros pagrindinis tikslas – aktyviai bendradarbiaujant su finansų institucijų, verslo atstovais rengti kompetentingus, atsakingus, žinioms imlius, turinčius tvirtus vertybinius įsitikinimus bei galinčius konkuruoti darbo rinkoje finansų specialistus su aukštuoju koleginiu išsilavinimu, užtikrinti Finansų studijų programos studijų kokybės laidavimo sistemą.

Katedros uždaviniai ir veiklos kryptys:

 • rengti ir tobulinti finansų krypties studijų programas, atsižvelgiant į rinkos pokyčius ir padėti absolventams integruotis į darbo rinką;
 • rengti ir tobulinti dėstomų dalykų (modulių) programas;
 • rengti ir tobulinti mokymo/mokymosi, metodinę medžiagą, nuotolinio mokymo modulius;
 • organizuoti studijų baigiamąjį etapą;
 • tobulinti praktinį mokymą;
 • planuoti ir organizuoti dėstytojų kvalifikacijos tobulinimą;
 • plėtoti mokslo taikomąją veiklą;
 • vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus; atlikti studentų, absolventų, dėstytojų ir darbdavių nuomonės tyrimus apie studijų kokybę;
 • analizuoti, vertinti ir tobulinti studijų kokybę;
 • vykdyti leidybinę veiklą;
 • vykdyti priemones stojančiųjų pritraukimui, populiarinti studijų programą;
 • plėtoti tarptautinius ryšius, dalyvauti Erasmus + programoje;
 • dalyvauti ekspertinėje, konsultacinėje ir projektinėje veikloje;
 • skleisti katedros studijų kryptį atitinkančias teorines ir praktines žinias;
 • vykdyti absolventų karjeros stebėseną;
 • bendradarbiauti su socialiniais partneriais bei Lietuvos ir užsienio aukštosiomis mokyklomis.

Katedros siūlomi neformalaus mokymo kursai, seminarai:

 • Dokumentų valdymo aktualijos (trukmė 8 akad. val.).
 • Mokesčiai ir jų administravimas (Viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių programa, autorinis seminaras);
 • Asmeninių finansų valdymas (VIKO studentams, autorinis seminaras).

Siūlomi moduliai (dalykai) anglų kalba Erasmus + studentams:

 • Corporate Finance,
 • Taxes and Tax Administration.

Katedros sudėtis
Dėstytojų parengta mokymo/si/ metodinė medžiaga
Mokslo taikomoji ir kita veikla
Lietuvos ir užsienio partneriai