Finansų katedra

Katedra įsikūrusi Ekonomikos fakultete adresu Studentų g. 39A, 524 kab., LT-08106, Vilnius
tel.: + 370 640 37 268, el. p. finansai@ekf.viko.lt

Katedros vedėja
doc. dr. Dainora GEDVILAITĖ
el. p. d.gedvilaite@ekf.viko.lt
Administratorė
Milda BALANDINIENĖ
el. p. m.balandiniene@ekf.viko.lt

Finansų katedra įkurta 2007 m. rugsėjo 1 d., reorganizavus Finansų ir draudimo katedrą.
Katedra kuruoja Finansų krypties studijų programą Finansai. Pagal šią studijų programą rengiami specialistai darbui verslo ir viešajame sektoriuose.
Finansų katedros pagrindinis tikslas – aktyviai bendradarbiaujant su finansų institucijų, verslo atstovais rengti kompetentingus, atsakingus, žinioms imlius, turinčius tvirtus vertybinius įsitikinimus bei galinčius konkuruoti darbo rinkoje finansų specialistus su aukštuoju koleginiu išsilavinimu, užtikrinti Finansų studijų programos studijų kokybės laidavimo sistemą.

Katedros uždaviniai

Bendradarbiaujant su studijų krypties ir studijų programos komitetais, studijų programos dėstytojais, studentais, absolventais, darbdaviais, socialiniais partneriais ir Kolegijos padaliniais:

 • organizuoti ir vykdyti studijas, laiduoti jų kokybę;
 • organizuoti ir vykdyti TMTEP ir (ar) meno taikomąją ir profesionalaus meno veiklą;
 • kleisti katedros kuruojamos studijų krypties (-čių) teorines ir praktines žinias, populiarinti kuruojamas studijų programas.

Katedros funkcijos:

 • planuoja katedros akademinio personalo darbo krūvį;
 • koordinuoja ir kontroliuoja katedros akademinio personalo kompetencijų tobulinimą;
 • katedros posėdyje aptaria, kaip konkurse eiti dėstytojo pareigas dalyvaujantys pretendentai atitinka katedros poreikius siekiant įgyvendinti Kolegijos strateginius tikslus;
 • sudaro sąlygas katedros akademiniam personalui vykdyti TMTEP ir (ar) meno taikomąją ir profesionalaus meno veiklą, skelbia šios veiklos rezultatus;
 • atsako už studijų dalykų (modulių) aprašų kokybę Akademinėje informacijos sistemoje (AIS);
 • koordinuoja kuruojamos studijų programos metodinių mokymo (-osi) priemonių rengimą;
 • organizuoja studentų praktikas, analizuoja, vertina ir tobulina praktinio mokymo kokybę (išskyrus tuos atvejus, kai fakultetuose yra įsteigti praktinio mokymo skyriai);
 • rengia (arba dalyvauja rengiant bendrus fakulteto) baigiamojo darbo (projekto) ir, jei pagal teisės aktus numatyta studijų plane, baigiamojo egzamino metodinius nurodymus ir teikia tvirtinti dekanui;
 • Kolegijoje nustatyta tvarka organizuoja baigiamųjų darbų (projektų) rengimo ir gynimo procedūrą;
 • vykdo Dalyko (modulio) dėstymo kokybės; Praktikos, atliekamos ne fakultete, vertinimo; Studentų pasirengimo profesinei veiklai apklausas; Baigiamojo kurso studentų apklausas apie pasirinktą studijų programą, studijų rezultatus ir turinį; Absolventų apklausas apie studijuotą programą, įgytas kompetencijas ir įsitvirtinimą darbo rinkoje; Darbdavių apklausą apie studijų programos poreikį ir skelbia apibendrintas šių apklausų ataskaitas;
 • atlieka rengiamų specialistų įsidarbinimo galimybių vertinimą;
 • rengia kasmetinę studijų krypties kokybės stebėsenos ataskaitą ir teikia ją atitinkamos studijų krypties komitetui;
 • įgyvendina studijų krypties komiteto numatytas priemones krypties studijoms tobulinti ir išorinio studijų krypties vertinimo metu nustatytoms silpnybėms šalinti, rengia išorinio vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo pažangos ataskaitą;
 • dalyvauja atliekant studijų krypties savianalizę ir rengiant savianalizės suvestinę;
 • bendradarbiauja su socialiniais partneriais ir teikia dekanui siūlymus sudaryti bendradarbiavimo sutartis;
 • teikia siūlymus dekanui atnaujinti katedros kuruojamos studijų programos materialiąsias sąlygas;
 • įvertina asmenų, studijavusių Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose, pasiektų studijų rezultatų ir studijų programos ar jos dalies reikalavimų atitiktį;
 • dalyvauja vykdant neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūrą;
 • rengia ir įgyvendina neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas;
 • inicijuoja ir (ar) dalyvauja organizuojant kuruojamą studijų kryptį atitinkančias konferencijas, seminarus ir kitus renginius (konkursus, koncertus, plenerus, parodas ir kt.);
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant nacionalinius ir tarptautinius projektus;
 • dalyvauja Lietuvos ir tarptautinių organizacijų veikloje;
 • vykdo švietėjišką veiklą;
 • analizuoja veiklos rezultatus katedros metinės veiklos ataskaitoje.

Katedros siūlomi neformalaus mokymo kursai, seminarai:

 • Dokumentų valdymo aktualijos (trukmė 8 akad. val.).
 • Mokesčiai ir jų administravimas (Viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių programa, autorinis seminaras);
 • Asmeninių finansų valdymas (VIKO studentams, autorinis seminaras).

Siūlomi moduliai (dalykai) anglų kalba Erasmus + studentams:

 • Corporate Finance,
 • Taxes and Tax Administration.

Katedros sudėtis

Katedros vedėja – dr. Dainora Gedvilaitė, docentė, el. p. d.gedvilaite@ekf.viko.lt

Nariai
Violeta Baltrūnienė, lektorė, el. p. v.baltruniene@ekf.viko.lt
Olga Buckiūnienė, lektorė, el. p. o.buckiuniene@ekf.viko.lt
Ana Jankauskienė, lektorė, el. p. a.jankauskiene@ekf.viko.lt
Jelena Kutkienė, lektorė, el. p. j.kutkiene@ekf.viko.lt
Jovita Leščiuvienė, lektorė, el. p. j.lesciuviene@ekf.viko.lt
Aušrelė Masandukaitė, lektorė, el. p. a.masandukaite@ekf.viko.lt
Žana Prokopovičienė, lektorė, el. p. z.prokopoviciene@viko.lt
Romualda Urniežienė, lektorė, el. p. r.urnieziene@ekf.viko.lt

Taikomųjų mokslo tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos

Straipsniai, publikacijos
GEDVILAITĖ, D., GUDAITIS, T., LAPINSKIENĖ, G., BRAZAITIS, J., ŽIŽYS, J., PODVIEZKO, A. (2022). Sustainability Literacy and Financial Literacy of Young People in the Baltic States. Sustainability 14, 14013. https://doi.org/10.3390/su142114013.
GEDVILAITĖ, D., SLAVINSKAITĖ, N. (2022). Subchapter 2.2.3. Inequality in the book Economics of Sustainability. Publishing House of the University of Economics in Katowice. ISBN 978-83-7875-790-0. Prieigos nuoroda https://www.sbc.org.pl/publication/614485.
LEŠČIUVIENĖ, J., STOJANOVIK, M., (2022). Subchapter 2.2.1. Unemployment in the book Economics of Sustainability. Publishing House of the University of Economics in Katowice. ISBN 978-83-7875-790-0. Prieigos nuoroda https://www.sbc.org.pl/publication/614485
LAPINSKIENĖ, G., PIKELIENĖ, A., KUTKIENĖ, J., ACHRANOVIČ, G., BUCKIŪNIENĖ, O. (2022). Apskaitininkų darbo laiko ypatumai: Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro atvejis. Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose, 18 (1), p. 130-137.
PROKOPOVIČIENĖ, Ž., URNIEŽIENĖ, R. (2021). Studentų lūkesčai:Finansų studijos – ne tik žinios, bet kitoks gyvenimo tarpsnis. Tarptautinė mokslinė- praktinė konferencija – Studijos kintančioje verslo aplinkoje, p. 241 – 245, 2021-04-15, Alytaus kolegija, Lietuva. ISSN 2029-2813.
BUCKIŪNIENĖ, O., KALAITAN, T., IGNATAVIČIŪTĖ, D. Advancement of Business analysis in the Economy Digitalization Conditions. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija: Verslininkystė ir prekyba. Lvovo bankininkystės institutas, Ukraina.
MIGALA-WARCHOL, A., BUCKIŪNIENĖ, O., VITAS, A. (2021). The Influence of the Economic Indicators on the Human development in the European Union Countries. Tarptautinė mokslinė- praktinė konferencija – Studijos kintančioje verslo aplinkoje, p. 7-14, 2021-04-15, Alytaus kolegija, Lietuva. ISSN 2029-2813.
GINEVIČIUS, R., NAZARKO, J., GEDVILAITĖ, D., Dacko-Pikiewicz, Z. (2021). Quantifying the economic development dynamics of a country based on the Lorenz curve. E&M Economics and Management, 24(1), p. 55-65. ISSN 1212-3609.
BUCKIŪNIENĖ, O., MIGALA- WARCHOL, A., VITAS, A. (2021). The influence of the economic situation on the socio-economic development in the European Union countries with the usage of the modified HDI index.
SLAVINSKAITĖ, N., NOVOTNY, M., GEDVILAITĖ, D. (2020). Evaluation of the fiscal decentralization: case studies of European Union. Engineering Economics, 31(1), p. 84-92. ISSN 1392-2785.
TSELIAK O. A., BUCKIŪNIENĖ O. K. (2020). Ekonomikos dolerizacija: faktai ir nuomonės. Tarptautinė mokslinė- praktinė konferencija Ukrainos integracija į Europos ir Pasaulio finansų erdves, 2020 05 21, p. 39-42, Lvovo bankininkystės institutas, Ukraina.
SLAVINSKAITĖ, N., LIUČVAITIENĖ, A., GEDVILAITĖ, D. (2019). Theoretival analysis of the fiscal federalism. International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 9(2), p. 250-267. ISSN 1925-4423.
TSELIAK O. A., BUCKIŪNIENĖ O. (2019). Finansializacijos aktualumas šalyse su besivystančia ekonomika. 10 tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija – Bankų sistema: stabilumas ir vystymosi perspektyvos, 2019 – 10 – 25 d., p. 197-202, Polesės valstybinis universitetas, Baltarusija.
БУЦКЮНИЕНЕ, О., ИГНАТАВИЧИУТЕ, Д. (2019). Бюджетная и налоговая политика- для стабильного экономического поста Литвы. Архитектура финансов:форсаж-развитие экономики в условиях внешних и внутренних противоречий. X юбилейная международная научно-практичецкая конференция. Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 2019-04-11/13. Санкт-Петербург, Россия.
BALTRŪNIENĖ, V., PROKOPOVIČIENĖ, Ž., URNIEŽIENĖ, R. (2019). Finansų studijų programos studentų adaptacijos ypatumai Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete. Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija – Studijos kintančioje verslo aplinkoje., 2010-04-17, p. 136–143., Alytaus kolegija, Lietuva. ISSN 2029-2813.
BUCKIŪNIENĖ, O., ŠURPENKOVA, R. (2018). Finansinės būklės nustatymas įmonės valdymo sistemoje. Bankininkystės universiteto Lvovo instituto tarpatuatinė mokslinė praktinė konferencijos medžiaga. 2018 05 17, Lvovas, Ukraina.
BUCKIŪNIENĖ, O., LACKA, I. (2018). Enterpreneurial attitudes of students from Poland and Lithuania and their determinants- selected results of survey findings. “ Polskie regiony w aspekcie rozwoju zrownowazonego – wyzwania ekonomiczne, spoleczne i srodowiskowe. Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija 2018 05 14-18. Ščecinas, Lenkija.

Tyrimų kryptys
Įmonių nefinansinių duomenų atskleidimo reikšmė finansų rinkoje (vykdomas tyrimas – „ESG duomenų atskleidimo įtakos įmonių finansiniams duomenims“), dr. G. Lapinskienė ir kiti, el. p.: g.lapinskiene@ekf.viko.lt
Viešųjų finansų valdymas (vykdomas tyrimas – „Lietuvos biudžeto tvarumo analizė“) dr. Giedrė Lapinskienė ir kiti, el. p.: g.lapinskiene@ekf.viko.lt
Finansinis raštingumas (vykdomas tyrimas – “Jaunimo finansinis raštingumas”), dr. Dainora Gedvilaitė ir kiti, el. p.: d.gedvilaite@ekf.viko.lt

Projektinė veikla
ERASMUS+ projektas – Economics of Sustainability (Nr. 2019-1-PL01-KA203-065050). Daugiau apie projektą: https://econosteam.eu
Jaunimo verslumo ugdymo projektas Septynių jūrų kapitonai („Septynios jūros – verslumo ir kūrybiškumo startas“, projektas Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0022)

Narystė asociacijose, tarybose
Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija

Strateginiai partneriai

UAB „Western Union Processing Lithuania“
Krokuvos ekonomikos universitetas
UAB „NEO Finance“
VĮ „Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras“
UAB „AmerisourceBergen“

Finansų studijų krypties savianalizės suvestinė 2022