Apskaitos katedra

Katedra įsikūrusi Ekonomikos fakultete adresu Studentų g. 39A, 527 kab., LT-08106, Vilnius
tel.: + 370 640 37 025, el. p. apskaita@ekf.viko.lt

Katedros vedėja
dr. Irena Danilevičienė
el. p. i.danileviciene@ekf.viko.lt
Administratorė
Leonarda Kondrackaja
el. p. l.kondrackaja@ekf.viko.lt

Katedra kuruoja Apskaitos studijų programą (6531LX038)

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete įgyvendinama Apskaitos profesinio bakalauro studijų programa, užsienio investuotojų vertinimu, yra labiausiai atitinkanti verslo lūkesčius, perspektyvi studijų programa. Jai 2018 m. balandžio mėn. suteiktas „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas.

Apskaitos katedros pagrindinis tikslas – parengti Verslo vadybos profesinius bakalaurus, gebančius savarankiškai organizuoti ir tvarkyti verslo įmonių bei viešojo sektoriaus subjektų apskaitą, kontroliuoti ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarkos bei vidaus kontrolės priemonių formavimo ir įgyvendinimo procesus, analizuoti ir vertinti įmonių veiklos rezultatus.

Katedros uždaviniai ir veiklos kryptys:

 • planuoti ir organizuoti dėstytojų kvalifikacijos tobulinimą;
 • rengti ir tobulinti dėstomų dalykų (modulių) programas;
 • rengti ir rengti studijų metodinę medžiagą ir užtikrinti jos kokybę;
 • tobulinti mokymo/mokymosi, metodinę medžiagą, nuotolinio mokymo modulius;
 • vykdyti leidybinę veiklą;
 • tobulinti Apskaitos studijų programą bei praktinį mokymą;
 • analizuoti, vertinti ir tobulinti studijų kokybę, derinti dalykų programas;
 • organizuoti studijų baigiamąjį vertinimą;
 • atsižvelgiant į rinkos pokyčius gerinti studijų ir dalykų programų kokybę bei padėti absolventams sėkmingai integruotis į darbo rinką;
 • vykdyti absolventų karjeros stebėseną;
 • plėtoti mokslo taikomąją veiklą;
 • vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus; atlikti studentų, absolventų, dėstytojų ir darbdavių nuomonės tyrimus apie studijų kokybę;
 • dalyvauti ekspertinėje, konsultacinėje ir projektinėje veikloje;
 • aktyvinti bendradarbiavimą su darbdaviais ir socialiniais partneriais;
 • plėtoti tarptautinius ryšius, dalyvauti Erasmus + programoje;
 • skleisti katedros studijų kryptį atitinkančias teorines bei praktines žinias;
 • vykdyti priemones stojančiųjų pritraukimui, populiarinti studijų programą;
 • bendradarbiauti su socialiniais partneriais bei Lietuvos ir užsienio aukštosiomis mokyklomis.

Katedros siūlomi neformalaus mokymo kursai:

 • Apskaitos ir mokesčių pagrindai + darbas programa B1.lt

Katedros sudėtis

Katedros vedėjadr. Irena Danilevičienė, docentė, el. p. i.danileviciene@ekf.viko.lt

Nariai
Genė Achranovič, lektorė, el. p. g.achranovic@ekf.viko.lt
Darius Lokutijevskis, lektorius, el. p. d.lokutijevskis@ekf.viko.lt
Aurelija Meškienė, lektorė, el. p. a.meskiene@ekf.viko.lt
Asta Pikelienė, lektorė, el. p. a.pikeliene@ekf.viko.lt
Laima Šapalienė, lektorė, el. p. l.sapaliene@ekf.viko.lt
Ilona Šumskaitė, lektorė, el. p. i.sumskaite@ekf.viko.lt

Taikomųjų mokslo tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos

Straipsniai, publikacijos
Achranovič, G., Pikelienė, A., Lapinskienė, G., Kutkienė, J. ir Buckiūnienė, O. (2022 m. rugsėjo 20 d.). Apskaitininkų darbo laiko ypatumai: Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro atvejis. Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. Kaunas: Kauno kolegijos leidybos centras. http://ojs.kaunokolegija.lt/index.php/mttlk/article/view/538.
Slavinskaitė, N. (2022). Automation of accounting processes: Case study of the companies in Lithuanian. Global Journal of Business, Economics and Management: Current Issues, 12(3), 316–325. https://doi.org/10.18844/gjbem.v12i3.7046
Šapalienė, L. ir Valentukevičienė, S. Vilniaus kolegijos Apskaitos absolventų studijų ir pasiekimų vertinimo palyginimas 2017 – 2022 m. Iš „Studijos besikeičiančioje verslo aplinkoje“: tarptautinės konferencijos.
Slavinskaitė, N. (2021-10-14 – 2021-10-17). Fiscal decentralization and Economic growth in the Baltic countries: is it a relationship? Iš International Conference „International Public Finance Conference“. Turkija.
http://www.maliyesempozyumu.org/wp-content/uploads/2021/10/35.-UMS-OTURUMLAR-SALON-DA%C4%9EILIMI-2021-son.pdf.
Slavinskaitė, N. (2021-12-16 – 2021-12-17). A Study of Robotic Process Automation (RPA) of Accounting in Lithuania Enterprises. Iš International Conference „Global Economy under Crisis“. Rumunija.https://www.stec.univ-ovidius.ro/images/2021-2022/conferinte/Extended%20program%20GEUC%202021.pdf
Slavinskaitė, N. ir Juškėvečiūtė, J. P. „The importance of mathematics in our everyday life“. Iš Tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomika. Verslas. Vadyba – 2022“.
Meškienė, A. ir Sprindytė, J. „Sąnaudų valdymas įmonėse“. Iš Tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomika. Verslas. Vadyba 2021“.
Meškienė, A. ir Kalitytė, A. „Darbo užmokesčio skirtumai Lietuvoje tarp vyrų ir moterų“. Iš Tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomika. Verslas. Vadyba 2021“.
Slavinskaitė, N. ir Klusavičiūtė, A. „Ilgalaikio materialiojo turto analizės teoriniai aspektai“. Iš Tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomika. Verslas. Vadyba 2021“.
Slavinskaitė, N. ir Krutikova, S. „The importance of math knowledge in today`s economy“. Iš Tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomika. Verslas. Vadyba 2021“.
Šapalienė, L. ir Plotnikova, A. Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimas ne Europos Sąjungos piliečiams. Iš Tarptautinė mokslinė-praktinė studentų konferencija „Ekonomika. Verslas. Vadyba – 2020“.
Slavinskaitė, N. ir Liučvaitienė, A. (2019). Municipalities Revenue Autonomy in the Baltic Countries. Iš 3 rd International conference on food and agricultural Economics. Proceedings book. Nr.1. (p. 176-183).
Slavinskaitė, N., Liučvaitienė, A. ir Gedvilaitė D. (2019). Theoretical analysis of the fiscal federalism // International journal of contemporary economics and administrative sciences : Bishop’s university, Williams School of Business. Nr. 9 (2). (p. 250-267).
Pikelienė, A. (2019). Apskaitos procesų automatizavimas skatina tobulinti buhalterinės apskaitos specialistų rengimą. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Accounting Theory and Practice Nr.19. (p.17).
Šapalienė, L. ir Valentukevičienė, (2019). S. Verslo plano sudarymo svarba ugdant studentų verslumą. Iš „Studijos besikeičiančioje verslo aplinkoje“: tarptautinės konferencijos.
Slavinskaitė, N. ir Liučvaitienė, (2018). A. Evaluation of the fiscal decentralization. Business Engineering, Nr. 03-04. (p. 232-235).
Šapalienė, L. ir Liutkevičiūtė L. Comparison of Packaging Waste Reycling in Lithuania and Portugal. Iš Tarptautinė studentų mokslinė – praktinė konferencija „Ekonomika. Verslas. Vadyba – 2018“.

Tyrimų kryptys
Apskaitos studijų programos studentų karjeros galimybių analizė (L. Šapalienė, S. Valentukevičienė).
Apskaitos procesų automatizavimo įmonėse tyrimas (dr. N. Slavinskaitė, L. Šapalienė).
Mokslinio tyrimo atlikimas: idėjos, etapai, tyrimo metodai, gauto tyrimo rezultato interpretavimas (N. Slavinskaitė).
Mokslinių tyrimų metodai (N. Slavinskaitė).
Valdymo apskaita mažose ir vidutinėse įmonėse (A. Meškienė, I. Šumskaitė).
Buhalterinių operacijų vedimo optimizavimo analizė viešajame sektoriuje. Optimalių laiko normų nustatymo metodika (A. Achranovič, A. Pikelienė).
Vilniaus kolegijos Apskaitos absolventų studijų ir pasiekimų vertinimo palyginimas 2017 – 2022 m. (L. Šapalienė).
Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje: Verslo aplinkos vertinimas. (I. Šumskaitė).

Projektinė veikla
Apskaitos studijų krypties aprašo keitimas ir papildymas (projektas patvirtintas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos) (SKVC).
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos – „Studijų kokybės gerinimas“ priemonės partnerinio projekto „Creazone – pirmas žingsnis link verslumo ir kūrybiškumo“ Projekto kodas: 09.3.1-ESFA-K-731-01-0019.
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projektas „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“ (Kodas Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-01-0001).
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos – „Studijų kokybės gerinimas“ priemonės partnerinio projekto „Creazone – pirmas žingsnis link verslumo ir kūrybiškumo“
Projekto kodas: 09.3.1-ESFA-K-731-01-0019.
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projektas „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“ (Kodas Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-01-0001).
Studijų projektas – vykdomas su užsienio parteriais iš Lenkijos, Slovėnijos, Italijos, Juodkalnijos ir Kroatijos.

Narystė asociacijose, tarybose
Lietuvos buhalterių auditorių asociacija
Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asocijacia
Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija
Lietuvos žaliųjų partija

Strateginiai partneriai

Grant Thornton Baltic UAB
Western Union Processing Lithuania, UAB
Norian Acconting UAB
UAB „Headex Gruop“
UAB „MERITS elektroninės sistemos“