Ekonomikos katedra

Katedra įsikūrusi Ekonomikos fakultete adresu Studentų g. 39A, 525 kab., LT-08106, Vilnius
tel.: + 370 640 37 949, el. p. ekonomika@ekf.viko.lt

Katedros vedėja
lektorė Jūratė ZAKARIENĖ
el. p. j.zakariene@ekf.viko.lt
Administratorė
Margarita Gurejeva
el. p. m.gurejeva@ekf.viko.lt

Ekonomikos katedra įkurta 2000 m. rugsėjo 1 d.

Dėl vykstančių pokyčių ekonomikoje ir verslo aplinkoje, keitėsi ir studijų turinys, dėstomų dalykų pobūdis. Siekiant ruošti konkurencingus, gebančius adaptuotis prie darbo rinkos pokyčių ir pasižyminčius analitiniu mąstymu specialistus, Ekonomikos katedra nuolat atlieka darbdavių apklausas apie studijų programos kokybę ir jos tobulinimą. Bendradarbiavimas su Ekonomikos fakulteto socialiniais partneriais leidžia katedros kuruojamą studijų programos dėstomų dalykų turinį papildyti šiuolaikinėmis, socialinės atsakomybės ir verslui aktualiomis temomis.

Šiandieninė Ekonomikos katedra – tai šiuolaikiška, taikanti modernias mokymo platformas, nuolat tobulėjanti, bendradarbiaujanti, turinti didelę praktinio mokymo patirtį ir stengianti perteikti sukauptas žinias smalsiems studentams.

Katedra kuruoja Ekonomikos krypties studijų programą Verslo ekonomika, kuri yra akredituota vadovaujantis patvirtintu 2019 m. liepos 17 d. Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu.

Studijų metu Verslo ekonomikos studentai atlieka praktiką verslo įmonėje, dirba su įvairaus sudėtingumo duomenimis ir juos apdoroja šiuolaikiška statistine programa. Per verslo valdymo dalykus studentai kompiuterinės programos dėka modeliuoja, analizuoja bei priima virtualius verslo strateginius sprendimus, taip tobulindami būsimo verslo ekonomisto įgūdžius besikeičiančioje verslo aplinkoje.

Siūlomi moduliai (dalykai) anglų kalba Erasmus + studentams:

 • International economics.
 • Econometrics.
 • Investment and innovation economics.
 • Economics.
 • Computer Information Management.

Tolimesnės studijų galimybės ir perspektyvos

Studentai, baigę Verslo ekonomikos studijų programą ir įgiję profesinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį, turi galimybę tęsti studijas užsienio bei Lietuvos universitetuose ir po išlyginamųjų studijų siekti magistro laipsnį.

Profesinės veiklos perspektyvos

Įgytos kokybiškos žinios ir tinkama kvalifikacija suteikia galimybę dirbti ekonomistu, analitiku, projektų vadovu ar kitose ekonomisto kompetencijų reikalaujančiose pareigose verslo įmonėse, ūkinės savivaldos ir finansų institucijose ar kurti nuosavą verslą ir jam sėkmingai vadovauti.

Ekonomikos katedros pagrindinis tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos ekonomikos profesinius bakalaurus, gebančius dirbti, tobulėti ir konkuruoti nuolat kintančioje verslo aplinkoje.

Katedros uždaviniai ir veiklos kryptys:

 • rengti ir tobulinti ekonomikos krypties studijų programas;
 • laiduoti Verslo ekonomikos studijų programos ir katedrai priskirtų dalykų (modulių) programų kokybę;
 • analizuoti, tobulinti ir užtikrinti studijų kokybę;
 • rengti ir tobulinti dėstomų dalykų (modulių) programas, mokymo/mokymosi medžiagą, nuotolinio mokymo modulius bei kitas priemones, atsižvelgiant į besikeičiančias rinkos sąlygas;
 • tirti darbo rinkos poreikius;
 • dalyvauti ekspertinėje, konsultacinėje ir projektinėje veikloje;
 • tobulinti dėstytojų pedagoginę bei dalykinę kvalifikaciją ir bendruosius gebėjimus;
 • vystyti dėstytojų ir studentų tarptautinius mainus;
 • skleisti katedros studijų kryptį atitinkančias teorines ir praktines žinias;
 • plėtoti mokslo taikomąją veiklą;
 • vykdyti stojančiųjų motyvavimo studijoms fakultete priemones;
 • bendradarbiauti su socialiniais partneriais ir kitų aukštųjų mokyklų giminingomis katedromis.

Katedros siūlomi neformalaus mokymo kursai, seminarai:

 • Verslo plano rengimas (smulkiesiems verslininkams, trukmė -90 akad. val.).
 • Ekonomikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimas.

Katedros sudėtis
Dėstytojų parengta mokymo/si/ metodinė medžiaga
Mokslo taikomoji ir kita veikla
Lietuvos ir užsienio partneriai