Ekonomikos katedra

Katedra įsikūrusi Ekonomikos fakultete adresu Studentų g. 39A, 525 kab., LT-08106, Vilnius
tel.: + 370 640 37 949, el. p. ekonomika@ekf.viko.lt

Katedros vedėja
lektorė Jūratė ZAKARIENĖ
el. p. j.zakariene@ekf.viko.lt
Administratorė
Ugnė Paškevičienė
el. p. u.paskeviciene@ekf.viko.lt

Katedra kuruoja Socialinių mokslų srities Ekonomikos krypties studijų programą Verslo ekonomika, kuri yra akredituota vadovaujantis patvirtintu 2019 m. liepos 17 d. Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu.

Ekonomikos katedra – tai šiuolaikiška, taikanti modernias mokymo platformas, nuolat tobulėjanti, bendradarbiaujanti, turinti didelę praktinio mokymo patirtį ir siekianti perteikti sukauptas žinias studentams.

Ekonomikos katedros pagrindinis tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos, atsakingus, gebančius dirbti, tobulėti ir konkuruoti nuolat kintančioje verslo aplinkoje su aukštuoju koleginiu išsilavinimu ekonomistus.

Katedros uždaviniai ir veiklos kryptys:

 • rengti ir tobulinti ekonomikos krypties studijų programas;
 • užtikrinti Verslo ekonomikos studijų programos ir katedrai priskirtų dalykų (modulių) programų kokybę;
 • rengti ir tobulinti dėstomų dalykų (modulių) programas, mokymo/mokymosi medžiagą, nuotolinio mokymo modulius bei kitas priemones, atsižvelgiant į besikeičiančias rinkos sąlygas;
 • tobulinti mokomųjų bei baigiamosios profesinės veiklos praktikos organizavimą;
 • tirti darbo rinkos poreikius;
 • dalyvauti ekspertinėje, konsultacinėje ir projektinėje veikloje;
 • tobulinti dėstytojų pedagoginę bei dalykinę kvalifikaciją ir bendruosius gebėjimus;
 • vystyti dėstytojų ir studentų tarptautinius mainus;
 • skleisti katedros studijų kryptį atitinkančias teorines ir praktines žinias;
 • plėtoti ir vykdyti mokslo taikomąją veiklą;
 • vykdyti stojančiųjų motyvavimo studijoms fakultete priemones;
 • bendradarbiauti su socialiniais partneriais ir kitų aukštųjų mokyklų giminingomis katedromis.

Katedros siūlomi neformalaus mokymo kursai, seminarai:

Subalansuotų rodiklių taikymas strateginiame planavime (trukmė – 4 akad. val.).

Siūlomi moduliai (dalykai) anglų kalba Erasmus + studentams:

 • International economics;
 • Econometrics;
 • Investment and innovation economics;
 • Economics;
 • Computer Information Management.

Tolimesnės studijų galimybės:

Studentai, baigę Verslo ekonomikos studijų programą ir įgiję profesinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį, turi galimybę tęsti studijas užsienio bei Lietuvos universitetuose ir siekti magistro laipsnio.

Profesinės perspektyvos:

Įgytos kokybiškos žinios ir tinkama kvalifikacija suteikia galimybę dirbti ekonomistu, analitiku, projektų vadovu ar kitose ekonomisto kompetencijų reikalaujančiose pareigose verslo įmonėse, ūkinės savivaldos ir finansų institucijose arba kurti nuosavą verslą.

Katedros sudėtis

Katedros vedėja – Jūratė Zakarienė, lektorė, el. p. j.zakariene@ekf.viko.lt

Nariai
Danguolė Ignatavičiūtė, lektorė, el. p. d.ignataviciute@ekf.viko.lt
Rita Martišienė, lektorė, el. p. r.martisiene@ekf.viko.lt
Dalia Prūsaitienė, lektorė, el. p. d.prusaitiene@ekf.viko.lt
dr. Erstida Ulvidienė, docentė, el. p. e.ulvidiene@ekf.viko.lt
Sigita Valentukevičienė, lektorė, el. p s.valentukeviciene@ekf.viko.lt
dr. Artūras Vitas, docentas, el. p a.vitas@ekf.viko.lt

Taikomųjų mokslo tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos

Straipsniai, publikacijos
Ignatavičiūtė, D., Buckiūnienė, O., Kalaitan, T. (2020). Advancement of Business analysis in the Economy Digitalization Conditions. Iš Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija: Verslininkystė ir prekyba. Lvovo bankininkystės institutas, Ukraina. JELClasification:M41 DOI: https://doi.org/10. 36477/2522-1256-2020-26-01
БУЦКЮНИЕНЕ, О., ИГНАТАВИЧИУТЕ, Д. (2019-04-11/13). Бюджетная и налоговая политика- для стабильного экономического поста Литвы. Архитектура финансов:форсажразвитие экономики в условиях внешних и внутренних противоречий. X юбилейная международная научнопрактичецкая конференция. Санкт-Петербургский государственный экономический университет.. Санкт-Петербург, Россия.
Martišienė, R., Pašiušienė, I., Žarskienė, L. (2021). Mokyklinės matematikos sąsajos su sėkmingomis ekonomikos studijomis. Iš Studijos kintančioje verslo aplinkoje/Studies in a Changingbusiness Environment, (p. 227-233). ISSN 2029-2805 (print), ISSN 2029-2813 (online).
Bareikis, G., Martišienė, R., Pašiušienė, I. (2020). Keletas Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo aspektų. Įžvalgos: Mokslo darbai. Nr.1, Utenos kolegija, (p.170-178). ISSN 2669-0330 (online).
Šimelytė, A. & Vitas, A. (2019). Interlinkages among foreign direct investment, internal migration and structural changes in economy. 48 th International Scientific conference on Economic and Social Development – Managerial Issues in Modern Business. (p. 244- 254), ISSN 1849-7535.
Valentukevičienė, S. ir Šapalienė, L. (2021). Vilniaus kolegijos buhalterinės apskaitos absolventų karjeros pasiekimų vertinimas. Iš Studijos kintančioje verslo aplinkoje/Studies in a Changingbusiness Environment (p. 212-217). ISSN 2029-2805 (print), ISSN 2029-2813 (online).
Šapalienė, L. ir Valentukevičienė, S. (2019). Verslo plano sudarymo svarba ugdant studentų verslumą. Iš Studijos kintančioje verslo aplinkoje/Studies in a Changingbusiness Environment (p. 88-93). ISSN 2029-2805 (print).
Vitas, A., Migla-Warchol, A.; Buckiūnienė, O. (2021). The influence of the economic indicators on the human development of EU countries. Iš Studijos kintančioje verslo aplinkoje/Studies in a Changingbusiness Environment (p. 7-16). ISSN 2029-2813.
Zakarienė, J. (2021). Žmogiškieji ištekliai – esminis įmonių konkurencinio pranašumo šaltinis. Iš Studijos kintančioje verslo aplinkoje/Studies in a Changingbusiness Environment, (p. 23-31). ISSN 2029-2805 (print), ISSN 20029-2813 (online). Prieiga per internetą https://leda.lt/images/documents/Studijos_kintancioje_verslo_aplinko je_2021.pdf
Ulvidienė, E., Valentukevičienė, S., Prūsaitienė, D., Zakarienė, J., Martišienė, R. (2022). Impact of COVID-19 pandemic on Lithuanian small and medium-sized businesses. Ecoforum,11(3) Prieiga per internetą http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/index.

Tyrimų kryptys
Verslo aplinkos analizė (vykdomas tyrimas – „Mokestinių pajamų poveikis šalies ekonomikos augimui“, dr. E. Ulvidienė ir kiti, el. paštas: e.ulvidiene@ekf.viko.lt).
Lietuvos ekonomikos struktūrinių pokyčių analizė (vykdomas tyrimas – „Struktūrinių pokyčių Lietuvos ekonomikoje analizė neapibrėžtumo sąlygomis“, dr. A. Vitas ir kiti, el. paštas: a.vitas@ekf.viko.lt).
Studentų kūrybiškumas ir verslumas (vykdomas tyrimas – „VIKO EKF kūrybiškumo ir verslumo ugdymas“, doc. E. Ulvidienė ir kiti, el. paštas: e.ulvidiene@ekf.viko.lt ).

Projektinė veikla
Erasmus + Aukštojo mokslo strateginių partnerysčių partnerinis projektas „Youth, Believe in You and Become an Entrepreneur“. Projekto koordinatorius: Fondation Apprentis d’Auteuil, Prancūzija. Projekto koordinatorius Vilniaus kolegijoje – Simulith centras. Projekto tikslas – skatinti verslumą, didinant informacijos pasiekiamumą, siekiant informuoti jaunimą apie verslumą, ugdyti iniciatyvą, atsakomybės jausmą, gebėjimą diegti naujoves ir lyderystę.
Nordplus programos Nordplus Horizontal paprogramės projektas „Ent+“. Projekto koordinatorius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas. Projekto tikslas: sukurti tarptautinį tarpsektorinį antreprenerystės tinklą tarp Lietuvos, Suomijos ir Norvegijos universitetų.

Narystė asociacijose
Europos aukštųjų verslo mokyklų tinklas SPACE
Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija

Strateginiai partneriai

UAB „Litprint“
AmerisourceBergen
UAB „Western Union Processing Lithuania“
Cracow University of Economics (Poland)
UAB „Girteka“
AB „Lietuvos paštas“