Tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomika. Verslas. Vadyba – 2021“

Konferencijos kalbos/Conference laguages: lietuvių/english

Konferencijos data2021 m. balandžio 22 d., nuotoliniu būdu per Microsoft Teams.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

Bus išleistas elektroninis konferencijos leidinys su ISBN
Išduodami pažymėjimai straipsnių autoriams

Registracija iki 2021 m. balandžio 12 d.

Straipsnius pagal pateiktus reikalavimus (reikalavimai čia) siųsti iki 2021 m. balandžio 12 d. el. paštu smd@ekf.viko.lt

Konferencijos tikslai:

 • Skatinti žiniomis, mokslu bei inovacijomis grįsto verslo kūrimą;
 • Puoselėti vadybos bei verslininkystės kultūrą;
 • Gilinti ekonomikos, verslo ir vadybos žinias, ugdyti studentų iniciatyvumą, kūrybiškumą bei verslumą.

Svarbiausios konferencijos temų kryptys:

 • Vadybos bei ekonomikos mokslų raida.
 • Vadybos mokslo inovacijos bei iššūkiai Lietuvoje ir pasaulyje.
 • Lietuvos ir užsienio šalių ekonomikos plėtros tendencijos.
 • Žiedinės ekonomikos politikos įgyvendinimas.
 • Darnusis vystymasis ir besikeičianti verslo aplinka.
 • Ekonomikos skaitmenizacijos iššūkiai.
 • Verslumo ir kūrybiškumo ugdymas bei skatinimas.
 • Jaunimo nedarbo bei užimtumo problemos.
 • Inovacijų taikymas versle.
 • Lietuvos ir užsienio įmonių veiklos analizė.
 • Technologijų, biomedicinos, inžinerijos ūkio sektorių problematika.

Mokslinis komitetas:

Pirmininkas: dr. Artūras Vitas, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto docentas.

Nariai:

 • Romantė Bučienė, Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė.
 • dr. Dainora Gedvilaitė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto docentė.
 • dr. Giedrė Lapinskienė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto docentė.
 • dr. Neringa Slavinskaitė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto docentė.
 • dr. Erstida Ulvidienė, Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto docentė.

Visus straipsnius recenzuos konferencijos Mokslinis komitetas.

Informacija teikiama el. paštu smd@ekf.viko.lt

International Student Scientific-Practical Conference „Economics. Business. Management – 2021“

Conference date – 22 April 2021, which will be organized online via Microsoft Teams.

CONFERENCE PROGRAMME

Conference e-publication will be released with ISBN number
Certificates will be issued for the authors of articles

Registration till 12 April 2021

The deadline for submitting the full paper (requirements) is 12 April 2021 by e-mail smd@ekf.viko.lt

The main goals:

 • to promote knowledge, science and innovation-based business development;
 • to foster a culture of entrepreneurship and management;
 • to deepen the economic, business and management knowledge, to develop the student’s initiative, creativity and entrepreneurship.

Conference topics:

 • The challenges of Management Science and innovation in Lithuania and in the world.
 • The trends of economic development in Lithuania and in foreign countries.
 • Sustainable development in a changing business environment.
 • Implementation of circular economy policy.
 • Opportunities and threats of creating one‘s own business.
 • Challenges of economic digitalisation.
 • The promotion of entrepreneurship and creativity.
 • The problems of youth unemployment and employment.
 • Application of innovation in business.
 • Performance analysis in the companies.
 • Technology, Biomedical, Engineering industries Issues.

Scientific Committee:

Chair: Dr. Artūras Vitas, Vilniaus kolegija/University of Applied Sciences, Associate Professor.

Members:

 • Romantė Bučienė, President of the Lithuanian Association of Economics Teachers.
 • dr. Dainora Gedvilaitė, Vilniaus kolegija/University of Applied Sciences, Associate Professor.
 • dr. Giedrė Lapinskienė, Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Business Management, Associate Professor.
 • dr. Neringa Slavinskaitė, Vilniaus kolegija/University of Applied Sciences, Associate Professor.
 • dr. Erstida Ulvidienė, Vilnius University, Faculty of Economics and Business Administration, Associate Professor.

All articles will be reviewed by the Scientific Committee of the conference

Info by e-mail smd@ekf.viko.lt