Tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomika. Verslas. Vadyba – 2023“ kasmet sulaukia aktyvaus susidomėjimo tarp Vilniaus kolegijos dėstytojų ir studentų bei svečių iš kitų kolegijų ir universitetų. Konferencijos metu siekiama pasidalinti naujausiomis įžvalgomis, pastebėjimais ir diskusijomis aktualiomis ekonomikos, verslo ir vadybos temomis. Kiekvienas pateiktas straipsnis, skaitytas pranešimas savo kuriamąja ir išliekamąja verte prisideda prie studentų, būsimų specialistų, įgūdžių ir žinių plėtros, bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimo.
Mokslinei-praktinei konferencijai, kuri vyko 2023 m. balandžio 19 d., buvo pateikti 45 moksliniai-praktiniai straipsniai, skirti makroekonomikos apžvalgai, ekonomikos sektorių analizei, žaliosios ekonomikos ir socialinio atsakingumo klausimams, skaitmenizavimo iššūkiams, viešųjų finansų raidos analizei bei kitiems verslo ir vadybos aspektams. Šios konferencijos metu išskirtinis dėmesys, net dešimt straipsnių, buvo skirtas makroekonomikos klausimų nagrinėjimui: Lietuvos darbo rinkos analizei, tiesioginių užsienio investicijų klausimui, makroekonominių rodiklių analizei, darbo užmokesčio problemoms ir kitiems svarbiems aspektams. Šiemet dalyviai tai pat gilinosi į nekilnojamojo turto, turizmo, energetikos bei finansų sektorių iššūkius ir galimybes.
Nuo 2018 m. gruodžio mėn. Vilniaus kolegija dalyvauja Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo (angl. United Nations Global Compact) veikloje. VIKO tapo šio tinklo nare ir įsipareigojo kurti bei skatinti visuomenės gerovę, paremtą socialinės atsakomybės ir darnios plėtros principais. Taigi jau tradicija tapo ir žaliosios ekonomikos klausimų nagrinėjimas konferencijoje. Lietuvai siekiant tapti žaliųjų finansų centru, ypač aktualūs buvo žaliųjų obligacijų bei paskolų klausimai. Besitęsiant sunkiam Rusijos karui Ukrainoje, svarbus karo obligacijų platinimo klausimas taip pat buvo nagrinėtas šių metų konferencijoje. Toliau tęsiamas ir įdomus straipsnių ciklas apie lyčių lygybę, nagrinėjantis Lietuvos ir Švedijos padėtį.
Siekiant didesnio investuotojų susidomėjimo, tvaraus finansinio raštingumo tema straipsniuose yra labai svarbi. Taip pat šalies konkurencingumui būtini ir spartūs skaitmenizavimo ir inovacijų taikymo procesai, todėl konferencijos metu džiugino studentų straipsniai apie fintech sprendimų vystymą, dirbtinio intelekto pritaikymo iššūkius, robotizacijos plėtrą, nuotolinio darbo klausimus įvairiose sferose. Be to, studentai sistemingai seka pasikeitimus viešųjų finansų sferoje nuo valstybės biudžeto iki įvairių mokesčių surinkimo. Konferencijos metu įvyko diskusija ir apie planuojamą bankų solidarumo mokesčio įvedimą.
Galiausiai, verslo ir vadybos sekcijos straipsniai gilinosi į smulkaus ir vidutinio verslo padėtį šalyje, komunikacijos ir perdraudimo instrumentus, kurie tampa ypač aktualūs, aštrėjant ekologinei situacijai. Tyrimu „Šeimos verslo perdavimo planavimas: daugybinių atvejų analizė Lietuvoje“ siekiama paskatinti šeimos verslus galvoti apie sistemingą verslo perdavimo planavimą.
Džiaugiamės, kad Ekonomikos fakulteto bendruomenė kelia klausimus apie aktualias problemas įvairiose srityse, ieško atsakymų, pasitelkdami mokslinius metodus, ir pasidalina tyrimų eiga bei pasiektais rezultatais straipsniuose ir pranešimuose, pristatydami juos bendruomenei kasmetinėje tarptautinėje studentų konferencijoje „Ekonomika. Verslas. Vadyba“.
Dėkojame visiems aktyviai dalyvavusiems konferencijoje ir prisidėjusiems prie jos organizavimo.

Konferencijos mokslinio komiteto pirmininkė
dr. Giedrė Lapinskienė