Konferencija „Ekonomika. Verslas. Vadyba – 2020“

Konferencijos kalbos/Conference laguages: lietuvių/english

Konferencijos dataNEĮVYKS

Bus išleistas elektroninis konferencijos leidinys su ISBN
Išduodami pažymėjimai straipsnių autoriams

Registracija

Straipsnius pagal pateiktus reikalavimus (reikalavimai čia) siųsti iki 2020 m. balandžio 15 d. el. paštu smd@ekf.viko.lt

Konferencijos tikslai:

 • Gaivinti ir stiprinti istorinę bei pilietinę savimonę;
 • Skatinti žiniomis, mokslu bei inovacijomis grįsto verslo kūrimą
 • Puoselėti vadybos bei verslininkystės kultūrą;
 • Gilinti ekonomikos, verslo ir vadybos žinias, ugdyti studentų iniciatyvumą, kūrybiškumą bei verslumą.

Svarbiausios konferencijos temų kryptys:

 • Vadybos bei ekonomikos mokslų
 • Vadybininko ir verslininko paveikslas istorijos raidoje.
 • Vadybos mokslo inovacijos bei iššūkiai Lietuvoje ir pasaulyje.
 • Lietuvos ir užsienio šalių ekonomikos plėtros tendencijos.
 • Darnusis vystymasis ir besikeičianti verslo aplinka.
 • Nuosavo verslo kūrimo galimybės, ypatumai, grėsmės.
 • Verslumo ir kūrybiškumo ugdymas bei skatinimas.
 • Jaunimo nedarbo bei užimtumo problemos.
 • Jaunimo integracijos į darbo rinką plėtojimas.
 • Lietuvos ir užsienio įmonių veiklos analizė.
 • Technologijų, biomedicinos, inžinerijos ūkio šakų problematika.

Visus straipsnius recenzuos konferencijos Mokslinis komitetas.

Informacija teikiama el. paštu smd@ekf.viko.lt

Economics. Business. Management – 2020

Conference dateCANCELED

Conference e-publication will be released with ISBN number
Certificates will be issued for the authors of articles

Registration

The deadline for submitting the full paper (requirements) is 15 April 2020 by e-mail smd@ekf.viko.lt

The main goals:

 • to revive and strengthen the historic and civic awareness ;
 • to promote knowledge, science and innovation-based business development;
 • to foster a culture of entrepreneurship and management;
 • to deepen the economic, business and management; knowledge, to develop the student’s initiative, creativity and entrepreneurship.

Conference topics:

 • The historical development of Economic and Management
 • The image of manager and entrepreneur in the historical context.
 • The challenges of Management Science and innovation in Lithuania and in the world.
 • The trends of economic development in Lithuania and in foreign countries.
 • Sustainable development in a changing business environment.
 • Opportunities and threats of creating one‘s own business
 • The promotion of entrepreneurship and creativity.
 • The problems of youth unemployment and employment.
 • The development of integration of youth into the labour market.
 • Performance analysis in the companies.
 • Technology, Biomedical, Engineering industries Issues.

Info by e-mail smd@ekf.viko.lt