Mūsų dienomis nenutrūkstamai plūstantis informacijos srautas tapo kasdieniu reiškiniu. Gebėjimas valdyti informaciją tapo svarbiausiu trečiojo tūkstantmečio ne tik atskirų miestų, bet ir valstybių, sąjungų ir žemynų gerovę lemiančiu veiksniu. Tad siekiant progreso bei konkurencingumo ypač vertinama bendradarbiavimo ir tarptautinių ryšių svarba. Siekiant įvairiose ekonomikos srityse sukauptos patirties ir atliktų mokslinių tyrimų rezultatų efektyvios sklaidos, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d. organizuota III-oji tarptautinė mokslinė – praktinė konferenciją „Ekonomikos vystymasis: procesai ir tendencijos“.
Konferencija skirta Vilniaus kolegijos veiklos 15 metų ir Ekonomikos fakulteto 70 metų jubiliejams paminėti. Konferencijos rengėjai: Ekonomikos ir Buhalterinės apskaitos katedros. Partneriai: Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija ir Krokuvos ekonomikos universitetas (Lenkija). Konferencijoje dalyvavo 108 dalyviai, iš jų 21 – iš užsienio šalių. Pranešimai skaityti anglų, lietuvių bei rusų kalbomis.
Konferenciją pradėjo kolegijos folkloro ansamblis „Želmuo“, vadovaujamas etnomuzikologės dr. Dalios Vaicenavičienės. Sveikinimo žodį tarė kolegijos direktorius Gintautas Bražiūnas, o įvadinį žodį – fakulteto dekanė Asta Pikelienė. Plenariniame posėdyje pranešimus skaitė Guoda Azguridienė, ekonomikos ekspertė, buvusi Laisvosios rinkos instituto analitikė, dabar turinti nuosavą ekologiškų produktų verslą (LIVINN – Sveiki produktai, bendrasavininkė), dr. Andrea Ragozino, Anglo Lombarda Insurance Brokers vadovas ir draudimo ekspertas iš Italijos (CEO of TransConsult OÜ). Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė Lietuvos ir užsienio universitetų bei kolegijų dėstytojai.
Konferencijai 55 straipsnius parengė mokslininkai ir dėstytojai iš: Lenkijos (Krokuvos ekonomikos universiteto, Krokuvos kūno kultūros universiteto, Ržešovo technologijų universiteto, Ržešovo universiteto), Gruzijos (Gruzijos technikos universiteto), Ukrainos (Ukrainos nacionalinio banko Bankininkystės universiteto Lvovo bankininkystės instituto, Lvovo Ivano Franko nacionalinio universiteto), Baltarusijos (Polesės valstybinio universiteto, Minsko valstybinio aukštojo radiotechnikos koledžo), Rusijos (Sankt Peterburgo valstybinio universiteto, Sankt Peterburgo valstybinio ekonomikos universiteto), Danijos (Kopenhagos verslo mokyklos), Lietuvos (Mykolo Romerio universiteto, Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto, Panevėžio kolegijos, Vilniaus kolegijos Ekonomikos ir Verslo vadybos fakultetų, Vilniaus teritorinės darbo biržos, UAB „Apstela“ ir kt.).
Konferencijos dalyviai pranešimuose pateikė verslo plėtros, pokyčių valdymo, ryšių su klientais problemų sprendimo galimybes. Didelis dėmesys pranešimuose skirtas globalios ekonomikos poveikio vertinimui atskirų šalių rinkų plėtrai, viešojo ir privataus sektorių partnerystei, sanglaudos pažangos Europos Sąjungoje klausimais. Konferencijos pranešėjams aktualūs šalies biudžeto formavimo metodikos klausimai bei globalios krizės poveikio vertinimai Lietuvoje ir Latvijoje, numatytos biudžeto metodikos tobulinimo kryptys ir perspektyvos. Supažindinta su alternatyvaus audito galimybėmis kaip vienu iš svarbiausių mokesčių mokėtojų apsaugos mechanizmų. Autorių tyrimų rezultatuose atsispindėta įmonių apskaitos kontrolės rizikos problematika bei tobulinimo galimybės. Dėmesys skirtas įmonių veiklos efektyvumui vertinti, rinkodaros klausimams. Analizuotos prekių ženklinimo ir identifikavimo problemos Lenkijos rinkoje, pateikta Lietuvos ir Lenkijos vyresnio amžiaus vartotojų požiūrio į padėtį maisto prekių rinkoje lyginamoji analizė. Nagrinėti dalykinės komunikacijos klausimai analizuotos anglų kalbos skolinių vartojimo problemos Lietuvos verslo ir teisės sistemose.  Analizuota Lietuvos ir Ukrainos draudimo rinkų specifika, aptartas nepriklausomų draudimo tarpininkų vaidmuo negyvybės draudimo rinkoje. Analizuoti privačių antros pakopos pensijų fondų investicinės veiklos rezultatai ir investavimo rizikos rodikliai Baltijos šalyse. Ypatingas dėmesys skirtas pokyčių darbo rinkoje problemoms bei darbo santykių reguliavimui, jaunų bedarbių požiūrio į integracijos darbo rinkoje galimybes. Pranešimuose neatsiejama darbo rinkos studijų dalis yra darbo santykių teisinis reglamentavimas. Vienu iš pagrindinių aspektų yra optimalios darbuotojo ir darbdavio interesų pusiausvyros paieškos tendencijos bei darbo ir poilsio laiko organizavimo reikalavimų ir pažeidimų analizė. Dalyvių pranešimuose nagrinėta ir nepakankamo žmogiškųjų išteklių konkurencingumo bei inovatyvumo problematika. Nemažai dėmesio skirta studentų mokymo (-si) skatinimui įvairiose studijų programose, naudojant aktyvinančius mokymo metodus. Analizuota asmeninių ir socialinių kompetencijų bei socialinės atsakomybės svarba. Kompetencijų vystymas tampa besimokančiųjų ir organizacijų konkurencinio pranašumo pagrindu. Dėl šių priežasčių pranešėjai analizavo baigiamųjų darbų rengimo procesą bei vertino absolventų pasirengimą profesinei veiklai. Nemažai dėmesio skirta studijų kokybės užtikrinimui bei studentų požiūrio tyrimams.
Konferencijoje pateikti teoriniai ir empiriniai tyrimų rezultatai bei konstruktyvios diskusijos svarbios ne tik vertinant informacijos naujumą, bet ir kaip priemonė ekonomiškai pagrįsti plėtros strategijas, paremtas orientacija į inovacijas ir technologijų pažangą, elektroninio verslo galimybių taikymą bei į siekius plėtoti tarptautinius ryšius.
Išleista konferencijos medžiaga (EKONOMIKOS VYSTYMASIS: PROCESAI IR TENDENCIJOS. III- os tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., medžiaga (straipsnių rinkinys). I tomas. – Vilnius: Vilniaus kolegija, 2015 – 420 p. ISBN 978-609-436-033-6 ir EKONOMIKOS VYSTYMASIS: PROCESAI IR TENDENCIJOS. III- os tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., medžiaga (straipsnių rinkinys). II tomas. – Vilnius: Vilniaus kolegija, 2015 – 402 p. ISBN 978-609-436-034-3).
Dėkojame konferencijos organizatoriams, mokslo komitetui ir rėmėjams: UAB „ING Numeri“, UAB „Lipnios etiketės“, UAB „Mano duomenys“, UAB „Main Financial Solutions“ vadovams.