Informacija pirmakursiui

Versija spausdinimuipdf-e1413458454438

STUDENTO ATMINTINĖ

Šios atmintinės tikslas – padėti studentui susigaudyti kur kreiptis, kur ieškoti daugiau informacijos jeigu iškiltų sunkumų.

STUDIJŲ GRAFIKAS – tai savarankiškas kiekvieno fakulteto dokumentas, sudaromas vieniems studijų metams. Jame skelbiami studijų terminai: kontaktinio darbo savaitės, mokomųjų, profesinių ir baigiamųjų praktikų laikotarpiai, egzaminų sesijos, atostogų datos (daugiau informacijos: http://ekf.viko.lt/studentams/studiju-organizavimas/studiju-grafikas-kalendorius).

STUDIJŲ FINANSAVIMO POBŪDŽIO PASIKEITIMAS – tai finansavimo peržiūrėjimas.

Studentas po vienerių studijų metų netenka valstybės finansavimo studijoms, jeigu jis neatitinka LR Mokslo ir studijų įstatymo 701 str. nustatytų gero mokymosi kriterijų. Gerai besimokančiu laikomas studentas, neturintis akademinių skolų, įvykdęs visus studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį.

Laisvos valstybės finansuojamos vietos užimamos ne vėliau kaip iki rugsėjo 1 d. (pavasario semestro rezultatai) ir ne vėliau kaip iki vasario
28 d. (rudens semestro rezultatai). Daugiau informacijos rasite Studijų finansavimo pobūdžio pakeitimo tvarkos apraše.

EGZAMINAI, PROJEKTŲ GYNIMAS, ATSISKAITYMAI

Paskaitų ir egzaminų tvarkaraščiai – sudaromi kiekvienam semestrui ir skelbiami fakulteto internetiniame puslapyje (http://ekf.viko.lt/studentams/nuolatiniu-studiju-studentams/tvarkarasciai)

(http://ekf.viko.lt/studentams/istestiniu-studiju-studentams/tvarkarasciai)

(https://ekf.viko.lt/studentams/nuolatiniu-sesijiniu-studiju-studentams/tvarkarasciai/) ne vėliau kaip savaitė iki semestro ar egzaminų sesijos pradžios.

Egzaminai laikomi pagal dekano patvirtintą egzaminų sesijos tvarkaraštį. Jeigu egzaminas nenumatytas, dalyko studijos baigiamos savarankiškai parengto projekto gynimu.

Jeigu atsitiko nelaimė ar dėl kitos svarbios priežasties negalite atvykti į egzaminą ar savarankiško projekto gynimą, pirmiausia apie tai praneškite  fakulteto studijų skyriui. Po to suderinus su Studijų skyriaus vedėja galite prašyti dekaną pratęsti atsiskaitymo laikotarpį (Vilniaus kolegijos studijų tvarka (toliau – ST) p. 19.4).

STUDIJŲ REZULTATŲ VERTINIMAS

Studijų rezultatų vertinimo tvarką ir principus nustato Studijų rezultatų vertinimo tvarkos aprašas.

http://www.viko.lt/studijos/studiju-dokumentai

Studentų žinios, gebėjimai ir pasiekimai vertinami kaupiamuoju vertinimu. Tarpiniai atsiskaitymai yra privalomi. Jų skaičius priklauso nuo dalyko (modulio) apimties ir siekiamų tikslų. Laikyti egzaminą arba ginti projektą galite tik gavęs teigiamus visų tarpinių atsiskaitymų įvertinimus. Egzamino ar savarankiško darbo (projekto) vertinimo rezultatai paskelbiami per 5 darbo dienas, neįskaitant atsiskaitymo dienos.

APELIACIJOS

Jeigu nesutinkate su dėstytojo įvertinimu, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo įvertinimo paskelbimo galite teikti apeliaciją dekanui (ST, p. 19.5). Specialiai sudaryta komisija nagrinės jūsų motyvuotai parašytą prašymą.

AKADEMINIŲ SKOLŲ LIKVIDAVIMAS

Jei pakartotinai, per nustatytą laikotarpį (t.y. per paskelbtą pakartotinę egzaminų perlaikymų savaitę) neišlaikote egzamino ar neapginate projekto (žiūr. Studijų grafiką), Jums fiksuojama akademinė skola.

Dėmesio! Leidžiama perlaikyti ne daugiau kaip 20 studijų kreditų apimties akademines skolas. Per pirmąją naujojo semestro savaitę, tokiam studentui-skolininkui, neturinčiam studijuoto dalyko teigiamo įvertinimo, išrašomas akademinių skolų lapelis, kai jis susimoka nustatyto dydžio įmoką (http://www.viko.lt/studentams/finansine-informacija/studiju-imokos/studiju-imoku-mokejimo-kvitai). Skolų laikymo datos skelbiamos specialiame tvarkaraštyje, kurį galėsite surasti (http://ekf.viko.lt/studentams/nuolatiniu-studiju-studentams/tvarkarasciai)

(http://ekf.viko.lt/studentams/istestiniu-studiju-studentams/tvarkarasciai).

Jei norite toliau tęsti studijas, skolas likviduoti privalote:

  • nuolatinių studijų studentai ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki kitos sesijos pradžios.
  • ištęstinių ir nuolatinių sesijinių studijų studentai iki kitos egzaminų sesijos pradžios.

Viską atlikę laiku, akademinių skolų lapelį turite pateikti Studijų skyriui.

Skolų laikymo terminas gali būti pratęstas tik pateikus argumentuotą prašymą.

AKADEMINIS MOBILUMAS

Galite keisti studijų formą.

Dirbate? Pasikeitė aplinkybės ir negalite kiekvieną dieną lankyti paskaitų? Arba atvirkščiai galite skirti daugiau laiko studijoms? Galite keisti studijų formą į labiau jums tinkančią. Tai galite padaryti tik baigęs pirmąjį semestrą ir neturėdamas akademinių skolų. Pateikite prašymą dekano vardu fakulteto Studijų skyriui. Gavus sutikimą dėl studijų formos keitimo, pasirašomas Susitarimas pakeisti studijų sutartį. Smulkiau apie reikalavimus galite paskaityti Studijų tvarkos V skyriuje (http://www.viko.lt/studijos/studiju-dokumentai/).

STUDIJŲ REZULTATŲ ĮSKAITYMAS

Jeigu studijavote kitoje Lietuvos ar užsienio aukštojoje mokykloje ir turite studijų pažymėjimą ar diplomą, turimi rezultatai gali būti įskaityti, kaip atitinkantys jūsų studijuojamos studijų programos formaliuosius ir dalykinius rezultatus. Prašymą, studijų pažymėjimą ar diplomo bei diplomo priedėlio kopijas ir studijuotų dalykų aprašus turite pateikti Studijų skyriaus vedėjui iki rugsėjo 15 d. Plačiau apie dalykų rezultatų įskaitymą galite paskaityti http://www.viko.lt/studijos/studiju-dokumentai Studijų rezultatų įskaitymo apraše.

SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

Nuo antrojo semestro galite gauti bazinę (1 BSI) skatinamąją stipendiją, jeigu jūsų semestro studijų rezultatas (svertinis vidurkis) ne mažesnis negu to semestro svertinis vidurkis, kuris yra suderintas su fakulteto studentų atstovybe ir patvirtintas dekano įsakymu.

Jeigu jūsų semestro rezultatų vidurkis ne mažesnis negu 9,5 ir neturi žemesnio balo kaip devyni – jums bus paskirta padidinta (3 BSI) stipendija.

O jei būsite aktyvus EKF bendruomenės narys, dalyvausite olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose, konferencijose, organizuosite renginius, būsite SA narys ar grupės seniūnas – galite būti premijuotas.

Ištikus bėdai, galite kreipkis dėl vienkartinės socialinės išmokos.

SOCIALINĖS STIPENDIJOS

Socialines stipendijas skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas (http://www.vsf.lt). Sekite informaciją internete (Studijų fondo, Kolegijos ir fakulteto internetiniuose puslapiuose), pildykite anketą ir pateikite reikiamus dokumentus. Nepamirškite, kad visa tai padaryti reikia tiksliai per nurodytą laikotarpį.

PARAMA NEĮGALIESIEMS

Studentai, turintys neįgalumą (45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį) turi teisę kiekvieną mėnesį gauti 50 proc. (60 Eur) valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinę išmoką specialiesiems poreikiams tenkinti. Studijuodami valstybės nefinansuojamoje vietoje dar ir 3,2 BSI (121,60 Eur) dydžio tikslinę išmoką už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti. Kiekvieno semestro pradžioje neįgalieji turi kreiptis į fakulteto Studijų skyriaus vedėją ir pateikti prašymą (formą rasi http://www.viko.lt/studentams/finansine-informacija/parama-neigaliesiems) ir neįgaliojo pažymėjimo kopiją, asmens tapatybės kortelę arba pasą.

Taip pat galite kreiptis ir kiekvieną mėnesį (išskyrus vasaros atostogų metu) gauti tikslinę išmoką (152 Eur), teikiamą pagal Europos projektą Studijų prieinamumo didinimas.

VALSTYBĖS REMIAMOS PASKOLOS

Turite teisę gauti Valstybės remiamą paskolą:

  • paskolą studijų kainai sumokėti, jeigu studijuojate valstybės nefinansuojamoje vietoje (maksimali paskolos suma ne didesnė už vienerių metų studijų kainą);
  • paskolą gyvenimo išlaidoms:

Nustatytos formos prašymą galėsite pildyti internete (http://www.vsf.lt), kai tik bus paskelbta dokumentų pildymo pradžia. Jei esate suinteresuotas, sekite fakulteto informaciją.

MOKĖJIMAS UŽ STUDIJAS (Studijų kaina)

Jeigu už studijas mokate pats (studijuojate valstybės nefinansuojamoje vietoje), studijų kainą turite sumokėti per 30 naujo semestro dienų. Tai įrašyta Jūsų pasirašytoje studijų sutartyje. Esant svarbioms priežastims, semestro studijų kainą gali būti leista mokėti dalimis. Jeigu laiku nesumokėsite, būsite braukiamas iš studentų sąrašų arba Jūsų duomenys bus perduoti skolų išieškojimo įmonei!

Svarbu:

Mokant už studijas arba egzaminus reikia nurodyti: studento vardą ir pavardę, asmens kodą, įmokos kodą (http://www.viko.lt/studentams/finansine-informacija/studiju-imokos/studiju-imoku-mokejimo-kvitai).

Įmokos kvito kopiją būtina pristatyti į Studijų skyrių.

BENDRABUTIS

Pirmakursiai į bendrabutį (http://www.viko.lt/stojantiesiems/apgyvendinimas) registruojasi pasirašydami studijų sutartis. Nustatytą pradinį bendrabučio nuomos mokestį turėsite sumokėti iš karto, kai pildysite prašymą gyventi bendrabutyje.

Jeigu jau esate bendrabučio gyventojas, atsiminkite, jog susimokėti turite kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos. (http://www.viko.lt/stojantiesiems/apgyvendinimas/mokesciai-uz-bendrabuti). Gyventi bendrabutyje galite iki mokslo metų pabaigos (birželio 30 dienos).

Mokesčių už bendrabutį kainoraštį surasite Kolegijos internetiniame puslapyje (http://www.viko.lt/stojantiesiems/apgyvendinimas/mokesciai-uz-bendrabuti).

BIBLIOTEKA

Turėdami LSP arba pateikdami asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą galite naudotis visų Kolegijos fakultetų bibliotekų paslaugomis. Knygas privalote saugoti ir grąžinti jas nustatytu laiku (https://biblioteka.viko.lt/).

Jungiantis prie Bibliotekos katalogo reikia įvesti tuos pačius duomenis kaip ir jungiantis prie kolegijos kompiuterių tinklo ar Moodle aplinkos:
Prisijungimo vardas: Jūsų identifikatorius kolegijos informacinėse sistemose (pvz.: s012345)
Slaptažodis: slaptažodis, kurį naudojate jungiantis prie kolegijos kompiuterių tinklo, Moodle aplinkos.

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS organizuoja savarankiškas kūno kultūros pratybas ir įvairių sporto šakų treniruotes, konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą to pageidaujantiems studentams bei kolegijos darbuotojams. Organizuoja studentų sporto rungtynes, varžybas, šventes, atskirų sporto šakų pirmenybes, skatina studentus siekti gerų sportinių rezultatų ir deramai atstovauja kolegijai šalies ir tarptautiniuose renginiuose (http://www.viko.lt/studentams/studentu-saviraiska).

Elektroninis paštas

Visiems studentams yra sukuriamas Vilniaus kolegijos el. paštas, į kurį bus siunčiama visa svarbi informacija. Studentas pagal pasirašytą studijų sutartį įsipareigoja visą studijų laikotarpį naudoti ir tikrinti Vilniaus kolegijos jiems sukurtą studentų elektroninį paštą.

Prisijungimas. Ekonomikos fakulteto tinklalapio dešinėje paspauskite Prisijungti ir tuomet pasirinkite Studentų el. paštas, įrašykite naudotojo vardą pvz. s012345@ad.viko.lt (kur – s000000 yra Jūsų identifikatorius kolegijos informacinėse sistemose) ir slaptažodį (prisijungimo duomenis sužinosite per pirmąją Kompiuterinio informacijos valdymo dalyko paskaitą). Studento elektroninio pašto adresas vardas.pavarde@stud.viko.lt, fakulteto darbuotojo pašto adresas v.pavarde@ekf.viko.lt.

EDUROAM BELAIDĖ PRIEIGA

Norint naudotis EDUROAM paslauga prisijungiant reikia įvesti vartotojo identifikatorių pvz. s012345 bei slaptažodį. Norint naudotis EDUROAM paslauga ne kolegijos tinkle turėsite įvesti ne tik ID, bet ir kolegijos serverio adresą, pvz. s012345@ad.viko.lt. Daugiau informacijos rasite http://kc.viko.lt/.

MOODLE APLINKA (nuotoliniam mokymuisi skirta aplinka).

Prisijungimas. Ekonomikos fakulteto tinklalapyje pasirinkite nuorodą VMA MOODLE. Suraskite skiltį Prisijunk ir įrašykite vartotojo vardą pvz. s012345 ir slaptažodį.

LSP

Kiekvienas studentas gali išsiimti studento pažymėjimą. Visą reikalingą informaciją galima rasti www.lsp.lt

KITA INFORMACIJA

Grupių seniūnai

Per dvi savaites nuo studijų pradžios, kiekviena grupė turi išsirinkti grupės  seniūną, kuris atstovaus jos interesus. Seniūnas turi Studijų skyriui pateikti savo kontaktus.

Grupių kuratoriai

Kiekvienai grupei bus paskirtas kuratorius, dėstytojas ir tos pačios programos aukštesnio kurso studentas, kurie padės, konsultuos ir atsakys į įvairius klausimus. Kuratoriai bus pristatyti studijų įvadinėje paskaitoje rugsėjo mėnesį.

Asmeninė sąskaita

Visi studentai iki spalio 15 d. į Studijų skyrių turite pateikti savo banko kortelės sąskaitos numerį. Labai prašome asmeninę sąskaitą atsidaryti viename iš šių bankų: SEB bankas, „Swedbank“, DNB bankas.

 

MES ESAME TAM, KAD JUMS PADĖTUME

Studijų skyrius
Nuolatinės studijos
Tel. + 370 639 13 926
El.p.nuolatines.studijos@ekf.viko.lt
Ištęstinės, nuotolinės,
nuolatinės sesijinės studijos
Tel. + 370 629 00 497
El.p. istestines.studijos@ekf.viko.lt
Informacinių technologijų centro
vadovo pavaduotojas

Tel. + 370 640 32 331
El.p. d.lokutijevskis@ekf.viko.lt
Bankininkystės katedra
Tel. + 370 640 38 732
El.p. bankininkyste@ekf.viko.lt
Buhalterinės apskaitos katedra
Tel. + 370 640 37 025
El.p. buh.apsk@ekf.viko.lt
Draudimo katedra
Tel. + 370 640 37 781
El.p. draudimas@ekf.viko.lt
Ekonomikos katedra
Tel. + 370 640 37 949
El.p. ekonomika@ekf.viko.lt
Finansų katedra
Tel. + 370 640 37 268
El.p. finansai@ekf.viko.lt
Biblioteka
Tel. + 370 676 05 157
El.p. biblioteka@ekf.viko.lt
LSP koordinatorius
El.p. lsp@vikosa.lt

Jeigu kažko nesupratote ar neradote informacijos — užeikite į Studijų skyrių, mes mielai padėsime: 515 kab. –  ištęstinės bei nuolatinės sesijinės studijos, 515 kab. –  nuolatinės studijos.
Studijų dokumentus rasite: http://www.viko.lt/studijos/studiju-dokumentai/
Naujienas ir informaciją apie renginius galite rasti:
http://viko.lt/;
https://www.facebook.com/vilniaus.kolegija;
http://ekf.viko.lt;
https://www.facebook.com/Vilniaus-kolegijos-Ekonomikos-fakultetas-1553683018240013/?fref=ts;
Fakulteto informaciniuose ekranuose bei skelbimų lentoje.

Administracijos darbo laikas:
I-IV 7.30-16.15 val.
V 7.30-15.00 val.
Pietų pertrauka: 12.00-12.30 val