Verslo ekonomika

2018 m. Tarptautinė ekspertų komisija atliko Vilniaus kolegijos studijų programos Verslo ekonomika išorinį vertinimą. Remiantis komisijos išvadomis (Studijų kokybės vertinimo centro 2018-03-30 pažyma Nr. V3-157 „Dėl vykdomos studijų programos išorinio vertinimo“), studijų programa Verslo ekonomika (valstybinis kodas 6531JX008) įvertinta teigiamai bei akredituota 3 metams (akreditacija galioja iki 2021 m. birželio 30 d.)

VERSLO EKONOMIKA

VILNIAUS KOLEGIJA | EKONOMIKOS FAKULTETAS

(Studentų g. 39A, 525 kab., LT-08106, Vilnius; el.p. ekonomika@ekf.viko.lt , tel. + 370 640 37 949)

Valstybinis kodas 6531JX008
Studijų kryptis J01 Ekonomika
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija Socialinių mokslų profesinis bakalauras
Specializacijos
Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 metai
Nuolatinės sesijinės studijos – 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų programos rezultatai Priimti sprendimus, įvertinant jų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.
Kritiškai vertinti ir reflektuoti savo veiklą, suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą.
Komunikuoti raštu ir žodžiu, perteikiant profesines žinias lietuvių ir užsienio kalba.
Bendradarbiauti, dirbti komandoje, prisiimant atsakomybę už savo ir kolegų veiklą.
Žinoti ekonominės analizės ir tyrimų metodus bei prognozavimo modelius.
Rinkti, sisteminti ir vertinti ekonominę informaciją, taikant įvairius analizės metodus, laikantis konfidencialumo principo.
Žinoti pagrindines ekonomikos sąvokas, principus, teorijas ir juos taikyti praktikoje.
Atlikti į ūkio subjekto veiklą orientuotus empirinius tyrimus, naudojant modernias informacines technologijas ir ekonominės informacijos sistemas.
Analizuoti ir vertinti ūkio subjekto vidaus ir išorės aplinkos ekonominius procesus bei reiškinius.
Formuluoti ekonominės analizės išvadas, rasti ir pagrįsti ūkio subjekto problemų sprendimus.
Planuoti, organizuoti ir vykdyti ūkio subjekto ar jo padalinio ūkinę, finansinę ir investicinę veiklą.
Vertinti ūkio subjekto ūkinę, finansinę, investicinę veiklą.
Teikti siūlymus ekonominės veiklos tobulino bei inovacijų ekonominio pagrindimo klausimais.
Studijų planai

Nuolatinės studijos

Įstojusiems 2017 m. ir 2018 m.

Įstojusiems 2019 m.

Nuolatinės sesijinės studijos

Įstojusiems 2017 m. ir 2018 m.

Įstojusiems 2019 m.

Profesinės veiklos galimybės Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti ekonomistu, analitiku, projektų vadovu ar kitose ekonomisto kompetencijų reikalaujančiose pareigose verslo įmonėse, ūkinės savivaldos ir finansų institucijose ar kurti nuosavą verslą.
Socialiniai partneriai:
AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB AD Baltic, AB Lietuvos paštas, UAB „Lipnios etiketės“, Ingstad & Co UAB, UAB „Sėkmės sprendimai“, UAB „Office System“, AB „Vilma“ ir kt.