Investicijos ir draudimas

Vienintelė tokio pobūdžio studijų programa Lietuvoje !

2014 m. Tarptautinė ekspertų komisija atliko Vilniaus kolegijos studijų programos Investicijos ir draudimas išorinį vertinimą. Remiantis komisijos išvadomis (Studijų kokybės vertinimo centro 2014-05-29 pažyma Nr. SV5-104 „Dėl vykdomos studijų programos išorinio įvertinimo“), studijų programa Investicijos ir draudimas (valstybinis kodas 653N32002) įvertinta teigiamai bei akredituota 6 metams iki 2020-06-30.

INVESTICIJOS IR DRAUDIMAS

VILNIAUS KOLEGIJA | EKONOMIKOS FAKULTETAS

(Studentų g. 39A, 523 kab., LT-08106, Vilnius; el.p. draudimas@ekf.viko.lt, tel. + 370 640 37 781)

Valstybinis kodas 6531LX040
Studijų kryptis L03 Finansai
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija Verslo vadybos profesinis bakalauras
Specializacijos
Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 metai
Nuolatinės sesijinės studijos – 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų programos rezultatai Dirbti grupėje, keistis informacija ir atsakingai priimti bendrus sprendimus.
Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo laiką bei veiklą greitai kintančioje aplinkoje, prisiimant atsakomybę už patikėtą užduotį.
Pasirinkti ir taikyti mokymosi strategijas bei metodus.
Argumentuoti savo požiūrį profesinėje diskusijoje ir perteikti profesines žinias lietuvių ir užsienio kalba.
Vadovautis profesine etika ir pilietiškumu, laikytis lygių galimybių ir tolerancijos principų daugiakultūrėje aplinkoje.
Analizuoti verslo rinkos raidos tendencijas ir vertinti globalizacijos įtaką nacionalinei rinkai, naudojant inovatyvius metodus ir technologijas.
Nustatyti materialiųjų, žmogiškųjų ir finansinių išteklių poreikį, valdant ir vertinant jų naudojimo veiksmingumą, atsižvelgiant į šalies ekonomikos plėtrą.
Taikyti finansų rinkų dalyvių veiklą reglamentuojančius nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus.
Žinoti draudimo sistemos struktūrą, paskirtį ir funkcijas ekonomikoje.
Identifikuoti draudimo rizikas, analizuoti ir įvertinti draudimo produktų savybes, išskiriant jų privalumus ir trūkumus besikeičiančioje demografinėje ir ekonominėje aplinkoje.
Sudaryti ir administruoti draudimo sutartis, administruoti draudimo žalas, vadovaujantis Lietuvos teisės aktų nustatyta tvarka ir tarptautiniais susitarimais.
Žinoti investavimo procesą, finansų rinkų veiklos funkcijas ir dalyvių atsakomybę.
Formuoti investicinius portfelius, taikant investicinio portfelio teorijos principus.
Nustatyti ir įvertinti atskirų investavimo priemonių bei formuojamo portfelio riziką ir laukiamas pajamas, skirtingais finansiniais ir ekonominiais ciklais.
Taikyti pardavimų metodus tradicinių ir e-pardavimų procese, pasitelkiant modernius konsultavimo įrankius.
Nustatyti kliento poreikius, lūkesčius, investavimo rizikos toleravimą ir finansines galimybes, parengiant bei pristatant draudimo ir investavimo komercinius pasiūlymus.
Spręsti konfliktus su klientais sudėtingose ir nenuspėjamose situacijose vadovaujantis profesine etika.
Rinkti ir racionaliai naudoti verslo informaciją, komunikuojant su vidaus ir išorės subjektais įmonės veiklos klausimais.
Analizuoti ir vertinti įmonių finansines ataskaitas bei skirtingų turto klasių tinkamumą investicijoms, priimti teisingus investicinius sprendimus.
Studijų planai

Nuolatinės studijos

Įstojusiems 2017 m. ir 2018 m.

Įstojusiems 2019 m.

Nuolatinės sesijinės studijos

Įstojusiems 2017 m. ir 2018 m.

Įstojusiems 2019 m.

Profesinės veiklos galimybės Įgiję Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnį, absolventai gali dirbti finansinių paslaugų centruose, draudimo kompanijose ir draudimo brokerių bendrovėse, pensijų fondų valdymo įmonėse, priklausomų finansinių tarpininkų įmonėse, investicinėse bendrovėse, bankuose arba kurti nuosavą verslą.
Socialiniai partneriai:
AB „Lietuvos draudimas“, IF P&C Insurance AS filialas, ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, Seesam Insurance AS Lietuvos filialas, ERGO Insurance SE Lietuvos filialas, Admiral Markets Lietuvos filialas, „Danske Bank“ GSL (globalių paslaugų centras), Swedbank investicijų valdymas, UAB, Gyvybės draudimo bendrovė UAB „Bonum Publicum“, Swedbank Life Insurance AS“ Lietuvos filialas, AIG Europe Limited Lietuvos filialas, Lietuvos transporto priemonių draudikų biuras.