Buhalterinė apskaita

2013 m. Tarptautinė ekspertų komisija atliko Vilniaus kolegijos studijų programos Buhalterinė apskaita išorinį vertinimą. Remianti komisijos išvadomis (Studijų kokybės vertinimo centro 2014-03-28 pažyma Nr. SV6-14 „Dėl vykdomos studijų programos išorinio vertinimo“), studijų programa Buhalterinė apskaita (valstybinis kodas 653N44005) įvertinta teigiamai ir akredituota 6 metams iki 2020-06-30.

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete įgyvendinama Buhalterinės apskaitos profesinio bakalauro studijų programa, užsienio investuotojų vertinimu, yra labiausiai atitinkanti verslo lūkesčius, perspektyvi studijų programa. Jai 2018 m. balandžio mėn. suteiktas „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas.

BUHALTERINĖ APSKAITA

VILNIAUS KOLEGIJA | EKONOMIKOS FAKULTETAS

(Studentų g. 39A, 527 kab., LT-08106, Vilnius; el.p. buh.apsk@ekf.viko.lt , tel. + 370 640 37 025)

Valstybinis kodas 6531LX038
Studijų kryptis L04 Apskaita
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija Verslo vadybos profesinis bakalauras
Specializacijos
Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 metai
Nuolatinės sesijinės studijos – 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų programos rezultatai Integruotis į komandinę veiklą, etiškai ir profesionaliai spręsti profesinės veiklos uždavinius.
Pažinti ir vertinti kintančią, tarptautinę ekonominę bei darbo aplinką, taikant adekvačius tyrimo metodus.
Komunikuoti raštu ir žodžiu vartojant lietuvišką ir tarptautinę apskaitos terminologiją, perteikiant profesines žinias lietuvių ir užsienio kalba.
Pasirinkti, taikyti mokymosi strategijas ir metodus.
Savarankiškai, atsakingai planuoti ir organizuoti profesinę veiklą.
Parengti ūkio subjekto apskaitos politiką, taikant Lietuvos Respublikos ir Tarptautinius apskaitos reglamentus.
Formuoti apskaitos duomenų informacinę bazę, taikant šiuolaikines apskaitos informacines technologijas.
Tvarkyti ūkio subjekto apskaitą nuo pirminių apskaitos dokumentų iki finansinių ataskaitų rinkinio parengimo.
Rengti finansines, statistines, mokestines ir kt. ataskaitas.
Užtikrinti apskaitos sistemos informacijos patikimumą, patikrinant užregistruotus apskaitoje procesus bei nustatant klaidas ir apgaules.
Sukurti ir įgyvendinti vidaus kontrolės sistemą, įvertinant apskaitos politikos formavimo ir organizavimo ypatumus skirtingos veiklos įmonėse.
Identifikuoti apskaitos sistemos veiksmingumo problemas ir teikti siūlymus dėl apskaitos politikos tobulinimo.
Rinkti, sisteminti, teikti  ir racionaliai naudoti objektyvią verslo informaciją, pasitelkiant apskaitos mokslo teorijas, tyrimus ir praktiką.
Analizuoti, vertinti finansinės būklės ir veiklos rezultatus, teikti išvadas ir siūlymus valdymo bei finansiniams sprendimams.
Rengti ūkio subjekto biudžetus ir kontroliuoti jų vykdymą, taikant analitinį mąstymą ir kūrybiškumą.
Studijų planai

Nuolatinės studijos

Įstojusiems 2017 m.

Nuolatinės sesijinės studijos

Įstojusiems 2017 m.
Profesinės veiklos galimybės Įgiję Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnį, asmenys gali dirbti įvairių įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose buhalteriais, apskaitininkais, auditoriaus padėjėjais, steigti buhalterinių paslaugų įmones, teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas kitose srityse.
Socialiniai partneriai:
OpusCapita Accounting, UAB; UAB „Asistentė“; BDO auditas ir apskaita, UAB; UAB „Grant Thornton Baltic“; Nacionalinė buhalterių asociacija; UAB Buhalterija LT; Lietuvos apskaitos įmonių asociacija;  Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija; UAB „Elmoris“; UAB „IMG Numeri“.