Bankininkystė

2012 m. Tarptautinė ekspertų komisija atliko Vilniaus kolegijos studijų programos Bankininkystė išorinį vertinimą. Remiantis komisijos išvadomis (Studijų kokybės vertinimo centro 2013-02-28 pažyma Nr. SV5-56 „Dėl vykdomos studijų programos išorinio įvertinimo“), studijų programa Bankininkystė (valstybinis kodas 653N31002) įvertinta teigiamai bei akredituota 6 metams (iki 2019 m. birželio 30 d.).

BANKININKYSTĖ

VILNIAUS KOLEGIJA | EKONOMIKOS FAKULTETAS

(Studentų g. 39A, 528 kab., LT-08106, Vilnius; el.p. bankininkyste@ekf.viko.lt, tel. + 370 640 38 732)

Valstybinis kodas 6531LX037
Studijų kryptis L03 Finansai
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija Verslo vadybos profesinis bakalauras
Specializacijos
Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 metai
Nuolatinės sesijinės studijos – 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų programos rezultatai Bendrauti lietuvių ir užsienio kalbomis, integruotis daugiakultūrėje aplinkoje, etiškai ir profesionaliai spręsti profesinės veiklos uždavinius.
Savarankiškai plėsti profesinę kompetenciją, atsižvelgiant į rinkos pokyčius.
Žinoti pamatines teorijas, įgalinančias suprasti ir vertinti išorinius verslo ir įmonių aplinkos veiksnius.
Tinkamai taikyti banko veiklą reglamentuojančius teisės aktus bei kitus norminius dokumentus.
Naudojant šiuolaikinius įrankius, sisteminti, apibendrinti ekonominius ir finansinius duomenis bei tvarkyti organizacijos dokumentaciją.
Naudoti šiuolaikines informacines ir kompiuterines technologijas elektroninių bankinių paslaugų valdymo srityje.
Išmanyti bankinius produktus ir paslaugas bei mokėti juos valdyti ir pasiūlyti klientams.
Teikti siūlymus banko klientams finansavimo, investavimo ir rizikos valdymo klausimais.
Taikyti finansų profesinės veiklos analizės metodus.
Vertinti banko finansinės būklės ir veiklos rezultatus.
Naudojant kiekybinius bei analitinius metodus, atlikti empirinius tyrimus.
Suvokti atsakomybę už savo veiklą bei jos rezultatų tiek galimą teigiamą ir neigiamą poveikį.
Atlikti finansinių sprendimų vykdymo kontrolę.
Studijų planai
Nuolatinės studijos Įstojusiems 2017 m.
Nuolatinės sesijinės studijos Įstojusiems 2017 m.
Profesinės veiklos galimybės Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti vadybinį, ekonominį, finansinį ir buhalterinį darbą bankuose ir kitose kredito bei finansų institucijose.
Socialiniai partneriai:
Katedros socialiniai partneriai: AB SEB bankas, AB „Swedbank“, AB DNB bankas, AB Šiaulių bankas, Danske Bank.