Personalas

Studijų programų tikslus fakultete kasmet įgyvendina apie 55-60 dėstytojų, o baigiamajame etape prisijungia dar apie 20 dėstytojų. Kviestiniai dėstytojai, kuriems Vilniaus kolegija yra ne pagrindinė darbovietė sudaro apie 40 proc. Mokslo daktarų nuo bendro dėstytojų skaičiaus procentas svyruoja nuo 13 iki 24 proc.
Fakulteto pedagoginis personalas pakankamai kvalifikuotas, turi didelę praktinio darbo patirtį. Dėstytojai nuolat tobulina pedagoginę, dalykinę kvalifikaciją, bendruosius gebėjimus, stažuojasi Lietuvos ir užsienio įmonėse bei universitetuose. Į pedagogų gretas kasmet įsilieja naujos pajėgos.
Dėstytojai rūpinasi studijų proceso informacinio metodinio aprūpinimo plėtra. Nuo 2000 m. dėstytojai per leidyklas išleido 30 mokymo knygų ir uždavinynų bei 15 kitų leidinių. Rengiami bei atestuojami nuotolinių studijų moduliai Moodle aplinkai. Rengiama ir nuolat atnaujinama mokymo/mokymosi medžiaga, ji talpinama bibliotekoje, kompiuterinėse laikmenose, intranete ir internete. Parengti 24 moduliai anglų kalba užsienio studentams, studijuojantiems pagal Erasmus + mainų programą.
Publikuojami dėstytojų straipsniai mokslo, specializuotuose leidiniuose (Biuro administravimas, Mokesčių žinios, Verslo žinios, Ekonomika, Verslo ir teisės aktualijos, Verslas: teorija ir praktika, Vadyba, Buhalterija).
Dėstytojai dalyvauja konsultacinėje bei ekspertinėje veikloje. Veda seminarus, kursus dalykiniais klausimais socialiniams partneriams, kitoms mokslo bei valstybinėms institucijoms, visuomenei. Padeda Studijų kokybės vertinimo centrui ekspertuoti ir recenzuoti parengtas kitų aukštųjų mokyklų studijų programas, dalyvauja rengiant nacionalinius profesinio rengimo standartus, atlieka tiriamąjį darbą.
Fakulteto bendruomenė yra įsijungusi į projektinę veiklą, dalyvauja kolegijos, Lietuvos Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektuose.